Begrepp
Utgångna garantier


Garantier utgår ur garantibeståndet när den kredit som garantin hänförde sig till har återbetalats. Återbetalningen görs i regel helt eller delvis av gäldenären, men även borgensmannen kan bli tvungen att delta i återbetalningen på grundval av en ingången borgensförbindelse. I denna post ingår dessutom t.ex. förändringar till nettobelopp i garantibeståndet, som beror på valutakursförändringar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa