Utgångna garantier

Garantier utgår ur garantibeståndet när den kredit som garantin hänförde sig till har återbetalats. Återbetalningen görs i regel helt eller delvis av gäldenären, men även borgensmannen kan bli tvungen att delta i återbetalningen på grundval av en ingången borgensförbindelse. I denna post ingår dessutom t.ex. förändringar till nettobelopp i garantibeståndet, som beror på valutakursförändringar.

Statistik där definitionen används

Dela