Begrepp
Frånvaro från arbetslivet för vård av barn


I arbetsförhållandeundersökningen frågas om intervjupersonen i något skede varit frånvarande från arbetslivet på grund av vård av barn.

Med frånvaro avses här endast familjeledighet, vårdledighet eller andra längre perioder av frånvaro från arbetslivet. Tillfälliga och kortvariga perioder (t.ex. frånvaro för vård av sjukt barn) beaktas däremot inte. Om personen flera gånger varit t.ex. moderskapsledig, anges periodernas sammanlagda längd.

Som frånvaro betraktas även sådana perioder då personen har haft tillfälliga arbeten eller deltidsarbete i högst 5 timmar/vecka.

Som frånvaro från arbetslivet räknas också om intervjupersonen varit moderskapsledig/föräldraledig eller stannat hemma med barnen direkt efter avslutad skola eller utbildning före sitt inträde i arbetslivet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa