Begrepp
Markanvändningsklass


Markområden klassificeras enligt användning och enligt vad som finns på markytan (antingen av naturen eller som resultat av mänsklig verksamhet). Ett område kan tillhöra endast en markanvändningsklass. Markanvändningen avser områdets faktiska användning, inte t.ex. dess potentiella eller planerade användning. Användningssättet bestäms av områdets enda eller huvudsakliga användning eller sådan användning som utesluter alla andra användningssätt.

För att ett objekt skall kunna klassificeras måste det ha en areal. Ett punktformigt objekt eller ett område med obetydlig areal kan således inte tas i beaktande eller klassificeras.

Markanvändningsklassen fastställs enligt den primära (huvudsakliga) eller ekonomiskt viktigaste formen för markanvändning ovan mark. Anläggningar och markanvändningsformer under mark beaktas inte vid fastställandet av markanvändningsklassen. Ett områdes markanvändningsklass påverkas således inte om det t.ex. finns ett skyddsrum insprängt i berggrunden under området, och inte heller av eventuella väg- eller järnvägstunnlar under markytan.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa