Personalfond

Med en personalfond avses en fond som ägs och kontrolleras av ett företags eller verks personal, och vars syfte är att vara en belöningsform för de anställda och på så sätt öka personalens arbetsmotivation och främja företagets framgång och konkurrenskraft. Personalfondens uppgift är att förvalta företagspremier och andra tillgångar som inbetalats av företaget eller verket med stöd av lagen om personalfonder (814/1989) samt att betala medlemmarnas fondandelar.

Statistik där definitionen används

Dela