XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Innehållsliga preciseringar av filen över avlagda universitetsexamina 2013

Koder för fakulteter, examina, utbildningsprogram och huvudämnen för varje universitet

Innehållsliga preciseringar av filen över avlagda universitetsexamina 2013

Postbeskrivningen av filen över avlagda universitetsexamina år 2013 har ändrats från året innan. Statistikcentralens 6-siffriga utbildningskod samlas in som ny uppgift. Längden på fältet Studiepoäng totalt (OPYHT) ändras. Den nya längden är 4 tecken. Därför ändrar de sista variablernas positioner, se postbeskrivning.

Som examina betraktas alla lägre och högre högskoleexamina, licentiatexamina, doktorsexamina och examina för specialläkare, specialtandläkare och specialveterinär som avlagts vid universitet.

Fristående studier för speciallärare (670, 674, 684) och studiehandledare (678) betraktas inte som examina. Uppgifter om dessa samlas in i samband med datainsamlingen om fristående studier för lärare.

Alla uppgifter i posten uppges med förnollor.

Universitet (positionerna 1–2)

Statistikcentralens 2-siffriga universitetskod.

Personbeteckning (positionerna 3–13)

Personbeteckningen uppges med 11 tecken, ett bindestreck antecknas mellan födelsedatumet och signumet (ddmmåå-yyyt). Om personen som avlagt examen inte har en personbeteckning, uppges bara födelsedatum, inte signumet genererat av universitetet.

Inskrivning vid universitetet (positionerna 14–18)

Inskrivningsåret är det år då den studerande för första gången har skrivit sig in vid universitetet för att avlägga en examen. Inskrivningsåret uppges med 5 siffror, där de fyra första anger året och den femte terminen (1=vår, 2=höst).

Tidpunkt då studierätten för nuvarande examen började (positionerna 19–23)

åååå=år, termin (1=vår och sommar, 2=höst)

Tidpunkten då studierätten för nuvarande examen i detta universitet började antecknas med 5 siffror, där de fyra första anger året och den femte terminen.

Nuvarande examen = se punkt ”Avlagd examen” (positionerna 26–28).

Om en person som studerar för högre högskoleexamen har erhållit studierätt för denna examen samtidigt som han eller hon erhållit studierätt för lägre högskoleexamen, uppges här inledningstidpunkten för lägre högskoleexamen.

Fakultet (positionerna 24–25)

Statistikcentralens 2-siffriga fakultetskod. Fakultetskoder för respektive universitet finns i den universitetsvisa kodförteckningen.

Avlagd examen (positionerna 26–28)

Statistikcentralens 3-siffriga examenskod. Examenskoder för respektive universitet finns i den universitetsvisa kodförteckningen.

Utbildningsprogram (positionerna 29–32)

Statistikcentralens 4-siffriga utbildningsprogramkod. Utbildningsprogramkoder för respektive universitet finns i den universitetsvisa kodförteckningen. Om det finns en uppgift i fältet för utbildningsprogram, uppges inte huvudämne.

Huvudämne (positionerna 33–36)

Statistikcentralens 4-siffriga huvudämneskod. Huvudämneskoder för respektive universitet finns i den universitetsvisa kodförteckningen. Om det finns en uppgift i fältet för huvudämne, uppges inte utbildningsprogram.

Pedagogiska studier för ämneslärare (positionerna 37–39)

Om examinandens ämneskombination innehåller pedagogiska studier för ämneslärare som biämne, uppges i detta fält koden 001.

Studieområde (positionerna 40–41)

Utbildningsförvaltningens klassificering av studieområden 1995.

58 Militär utbildning och gränsbevakningsutbildning
75 Teologisk utbildning
76 Humanistisk utbildning
77 Konstindustriell utbildning
78 Utbildning i musik
79 Utbildning i teater och dans
80 Pedagogisk utbildning
81 Gymnastik- och idrottsvetenskaplig utbildning
82 Samhällsvetenskaplig utbildning
83 Psykologisk utbildning
84 Utbildning i hälsovetenskaper
85 Juridisk utbildning
86 Ekonomisk utbildning
87 Naturvetenskaplig utbildning
88 Agrikultur-forstvetenskaplig utbildning
89 Teknisk-vetenskaplig utbildning
90 Medicinsk utbildning
91 Odontologisk utbildning
92 Veterinärmedicinsk utbildning
93 Farmaceutisk utbildning
94 Utbildning i bildkonst

Studieform (positionen 42)

1=examen avlagd i magisterprogram enligt undervisningsministeriets förordning (1655/2009)
(http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20091665)
2=examen avlagd i annat magisterprogram än enligt förordning
(utbildning på magisterstadiet med separat ansökning)

Datum då examen avlagts (positionerna 43–50)

Datum då examen avlagts uppges med 8 siffror, där de fyra första anger året, de två följande månaden och de två sista dagen.

Kommunen där utbildningsenheten är belägen (positionerna 51–53)

Som kommunen där utbildningsenheten är belägen uppges studiekommunen. Universitetet kan ha fakulteter, sektioner eller anstalter i olika kommuner. Se kommunkoder.

Kön (positionen 54)

1=man, 2=kvinna

Modersmål (positionen 55)

1=finska, 2=svenska, 3=annat

Medborgarskap (positionerna 56–58)

3-siffrig statskod (ISO 3166-standarden). Se koder för stater och länder. Med medborgarskap avses att personen i fråga är medborgare i ett land. Utländska examinander är de personer som är medborgare av något annat land än Finland.

Efternamn/född (positionerna 59–88)

Förnamn (positionerna 89–103)

 

Följande uppgifter om studiepoäng avser inte postgraduala examina (licentiat- och doktorsexamina samt specialläkarutbildning). För dessa uppges inte uppgifter om studiepoäng.

Studiepoäng vid det egna universitetet, exkl. den öppna universitetsutbildningen (positionerna 104–106)

Studiepoäng vid det egna universitetet som anknyter sig till den avlagda examen, exkl. studier som avlagts inom den öppna universitetsutbildningen vid det egna universitetet utan rättighet att avlägga examen (närmast före examensstudier). Studiepoängen uppges som heltal.

Studiepoäng inom den öppna universitetsutbildningen (positionerna 107–109)

Studiepoäng, som anknyter sig till den avlagda examen, inom den öppna universitetsutbildningen vid det egna universitetet utan rättighet att avlägga examen samt inom den öppna universitetsutbildningen vid andra universitet. Studiepoängen uppges som heltal.

Studiepoäng vid andra universitet, exkl. den öppna universitetsutbildningen (positionerna 110–112)

Studiepoäng vid andra universitet (exkl. den öppna universitetsutbildningen) som anknyter sig till den avlagda examen. Studiepoängen uppges som heltal.

Studiepoäng vid yrkeshögskolor (positionerna 113–115)

Studiepoäng vid yrkeshögskolor som anknyter sig till den avlagda examen. Studiepoängen uppges som heltal.

Studiepoäng vid utländska läroanstalter (positionerna 116–118)

Alla studiepoäng vid utländska läroanstalter som anknyter sig till den avlagda examen. Studiepoängen uppges som heltal.

Övriga studiepoäng (positionerna 119–121)

Övriga studiepoäng som anknyter sig till den avlagda examen. Studiepoängen uppges som heltal.

Studiepoäng totalt (positionerna 122–125)

De ovannämnda studiepoängen totalt. Studiepoängen uppges som heltal. Det totala antalet studiepoäng ska vara minst det som krävs för ifrågavarande examen.

Terminsavgiftsförsök och avgiftsbelagd uppdragsutbildning (positionen 126)

Uppgift om huruvida examen avlagts i magisterprogram enligt terminsavgiftsförsöket eller i avgiftsbelagd uppdragsutbildning
1=magisterprogram enligt terminsavgiftsförsöket
2=avgiftsbelagd uppdragsutbildning

Terminsavgiftsförsök:
Universiteten kan under åren 2010–2014 i vissa program som deltar i försöket uppbära avgifter av en studerande utanför EES-området, då den studerande antagits till ett utbildningsprogram på ett främmande språk och programmet leder till högre högskoleexamen.

En förteckning på magisterprogram som deltar i terminsavgiftsförsöket finns på adressen:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html?lang=sv

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100125

Avgiftsbelagd uppdragsutbildning:
Universiteten kan ordna undervisning som leder till högskoleexamen för en grupp av studerande så att utbildningen beställs och finansieras av finska staten, en annan stat, en internationell organisation, ett finskt eller utländskt offentligt samfund eller en finsk eller utländsk stiftelse eller privat sammanslutning (uppdragsutbildning).

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090558 9 §

Utbildningskod (positionerna 127-132)

Statistikcentralens 6-siffriga utbildningskod. Detta fält kan lämnas tomt, om uppgiften inte är tillgänglig.

Koder för fakulteter, examina, utbildningsprogram och huvudämnen för varje universitet