XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lisämateriaalit

Yliopistoissa suoritettujen tutkintojen tiedoston sisällölliset tarkennukset 2013

Yliopistoittaiset tiedekunta-, tutkinto-, koulutusohjelma- ja pääainekoodistot

Yliopistoissa suoritettujen tutkintojen tiedoston sisällölliset tarkennukset 2013

Vuoden 2013 yliopistoissa suoritettujen tutkintojen tiedoston tietuekuvaus on muuttunut edellisestä vuodesta. Uutena tietona kerätään Tilastokeskuksen 6-numeroinen koulutuskoodi. Opintopisteet yhteensä (OPYHT) kentän pituus muuttuu. Uusi pituus on 4 merkkiä. Tästä syystä viimeisten muuttujien positiot muuttuvat ks. tietuekuvaus.

Tutkinnoiksi katsotaan kaikki yliopistoissa suoritetut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatin tutkinnot, tohtorin tutkinnot sekä erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot.

Erillisiä erityisopettajan (670, 674, 684) ja opinto-ohjaajan (678) opintoja ei lasketa tutkinnoiksi. Tiedot näistä kerätään erillisten opettajan opintojen tiedonkeruun yhteydessä.

Kaikki tietueen tiedot ovat esitysmuodoltaan etunollaisia.

Yliopisto (positiot 1-2)

Tilastokeskuksen 2-numeroinen yliopistokoodi.

Henkilötunnus (positiot 3-13)

Henkilötunnus ilmoitetaan 11-merkkisenä, syntymäajan ja tunnusosan väliin merkitään väliviiva (ppkkvv-yyyt). Jos tutkinnon suorittajalla ei ole henkilötunnusta, ilmoitetaan pelkkä syntymäaika, ei yliopiston itse generoimaa henkilötunnusta.

Kirjoihintulo yliopistoon (positiot 14-18)

Kirjoihintulovuodeksi merkitään se vuosi, jolloin opiskelija on ensimmäisen kerran kirjoittautunut yliopistoon tutkintoa suorittamaan. Kirjoihintuloaika merkitään 5-numeroisena, jossa neljä ensimmäistä numeroa ilmaisevat vuoden ja viides numero  lukukauden (1=kevät ja 2=syksy).

Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (positiot 19-23)

vvvv=vuosi, lukukausi (1=kevät ja kesä, 2=syksy)

Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa tässä yliopistossa merkitään 5-numeroisena, jossa neljä ensimmäistä merkkiä ilmaisevat vuoden ja viides merkki lukukauden.

Nykyinen tutkinto= ks. kohta "Suoritettu tutkinto" (positiot 26-28).

Mikäli ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija on saanut opiskeluoikeuden tähän tutkintoon samaan aikaan kuin alempaan korkeakoulututkintoon, merkitään tähän alemman korkeakoulututkinnon aloittamisajankohta.

Tiedekunta (positiot 24-25)

Tilastokeskuksen 2-numeroinen tiedekuntakoodi. Kunkin yliopiston käytössä olevat tiedekuntakoodit löytyvät yliopistokohtaisesta koodistosta.

Suoritettu tutkinto (positiot 26-28)

Tilastokeskuksen 3-numeroinen tutkintokoodi. Kunkin yliopiston käytössä olevat tutkintokoodit löytyvät yliopistokohtaisesta koodistosta.

Koulutusohjelma (positiot 29-32)

Tilastokeskuksen 4-numeroinen koulutusohjelmakoodi. Kunkin yliopiston käytössä olevat koulutusohjelmakoodit löytyvät yliopistokohtaisesta koodistosta. Jos koulutusohjelmakohdassa on tieto, pääainetta ei ilmoiteta.

Pääaine (positiot 33-36)

Tilastokeskuksen 4-numeroinen pääainekoodi. Kunkin yliopiston käytössä olevat pääainekoodit löytyvät yliopistokohtaisesta koodistosta. Jos pääainekohdassa on tieto, koulutusohjelmaa ei ilmoiteta.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot (positiot 37-39)

Jos tutkinnon suorittajan aineyhdistelmässä on sivuaineena aineenopettajan pedagogiset opinnot, merkitään tähän kenttään koodiksi 001.

Opintoala (positiot 40-41)

Opetushallinnon vuoden 1995 opintoalakoodisto.

58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus
80 Kasvatustieteellinen koulutus
81 Liikuntatieteellinen koulutus
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus
89 Teknillistieteellinen koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
94 Kuvataidealan koulutus

Opiskelumuoto (positio 42)

1=tutkinto on suoritettu opm:n asetuksen (1655/2009) mukaisessa maisteriohjelmassa
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091665)
2=tutkinto on suoritettu muussa kuin asetuksen mukaisessa maisteriohjelmassa
(maisterivaiheen koulutus, johon on erillishaku)

Tutkinnon suorituspäivämäärä (positiot 43-50)

Tutkinnon suorituspäivämäärä merkitään 8-numeroisena, jossa neljä ensimmäistä numeroa ilmaisevat vuoden, kaksi seuraavaa numeroa kuukauden ja kaksi viimeistä  numeroa päivän.

Koulutusyksikön sijaintikunta (positiot 51-53)

Koulutusyksikön sijaintikunnaksi merkitään opiskelukunta. Yliopiston eri tiedekunnat, osastot tai yliopistokeskukset voivat sijaita eri kunnissa. Ks. kuntakoodit.

Sukupuoli (positio 54)

1=mies, 2=nainen

Äidinkieli (positio 55)

1=suomi, 2=ruotsi, 3=muu

Kansalaisuus (positiot 56-58)

3-numeroinen tunnus (ISO 3166-standardi). Ks. valtio- ja maakoodit. Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Ulkomaalaisia tutkinnon suorittajia ovat ne henkilöt, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

Sukunimi/omaa sukua (positiot 59-88)

Etunimet (positiot 89-103)

 

Seuraavat opintopistekysymykset eivät koske jatkotutkintoja (lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot sekä lääkärien erikoistumiskoulutukset). Näille ei merkitä opintopistetietoja.

Omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet pl. avoin yliopisto-opetus (positiot 104-106)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt omassa yliopistossa suoritetut opintopisteet pl. opinnot, jotka on suoritettu oman yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ilman tutkinnonsuoritusoikeutta  (lähinnä ennen tutkinto-opiskelua). Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet (positiot 107-109)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt oman yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ilman tutkinnonsuoritusoikeutta suoritetut opintopisteet sekä muiden yliopistojen avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintopisteet. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Muissa yliopistoissa suoritetut opintopisteet pl. avoin yliopisto (positiot 110-112)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt muissa yliopistoissa (pl. avoin yliopisto) suoritetut opintopisteet. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet (positiot 113-115)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt ammattikorkeakouluissa suoritetut opintopisteet. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Ulkomailla suoritetut opintopisteet (positiot 116-118)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt kaikki ulkomailla suoritetut opintopisteet. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Muualla suoritetut opintopisteet (positiot 119-121)

Suoritettuun tutkintoon liitetyt muualla suoritetut opintopisteet. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna.

Opintopisteet yhteensä (positiot 122-125)

Edellä mainitut opintopisteet yhteensä. Opintopisteet ilmoitetaan kokonaislukuna. Opintopisteiden kokonaismäärän tulee olla vähintään se, mitä kyseessä olevaan tutkintoon vaaditaan.

Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus (positio 126)

Tieto siitä, onko tutkinto suoritettu lukukausimaksukokeilun mukaisessa maisteriohjelmassa tai maksullisessa tilauskoulutuksessa
1=lukukausimaksukokeilun mukainen maisteriohjelma
2=maksullinen tilauskoulutus

Lukukausimaksukokeilu:
Yliopistot voivat vuosina 2010-2014 periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta opiskelijalta eräissä kokeiluun osallistuvissa ohjelmissa.

Lukukausimaksukokeilun mukaisten maisteriohjelmien luettelo löytyy osoitteesta:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100125

Maksullinen tilauskoulutus:
Yliopisto voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö, suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (tilauskoulutus).

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090558

Koulutuskoodi (positiot 127-132)

Tähän merkitään Tilastokeskuksen 6-numeroinen koulutuskoodi. Tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi, jos tietoa ei ole saatavilla.

Yliopistoittaiset tiedekunta-, tutkinto-, koulutusohjelma- ja pääainekoodistot