XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten "Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten" samlas kvartalsuppgifter in om fartygens inkomster av bruttofrakten och trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten. Bruttoinkomsterna omfattar alla inkomster som erhålls inom utrikessjöfarten, också de som betalats av inhemska aktörer. Utgifter som betalats till Finland efterfrågas emellertid inte bland utgifterna. Uppgifterna samlas in fartygsvis. Ifråga om sjötransporter fördelas uppgifterna om inkomster av fartyg också efter avgångs- och destinationsland.

Uppgifterna frågas omedelbart när kvartalet gått ut. En traditionell pappersblankett och Excel-blankett används. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är alla rederier som bedriver utrikessjöfart, fartygsägare och/eller andra uppgiftslämnare.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i enkäten används för att producera statistik över sjöfarten och utarbeta nationalräkenskaper och betalningsbalans.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis