XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Taskinen Pertti

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi