XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Haapala Pekka
Jumisko Tanja
Lahdenmäki Matti
Lahti Juho
Lepikkö Katri

Telephone: +358 29 551 1000
User IDs and passwords
Nikkanen Nina

Telephone: +358 29 551 1000
Technical support
Koukkula Reeta

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
tvkindeksi@stat.fi