XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Söckenhelger

Söckenhelger beaktas i antalet timmar alltid då timmarna anges som avlönade. En söckenhelg är en helgdag eller annan allmän ledig dag som infaller på en arbetsdag (nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, juldagen och annandag jul).

Förskottsinnehållningspliktig lön

Löner och arvoden, inkl. naturaförmåner, på vilka förskottsinnehållning ska verkställas och som betalats enligt lagen om förskottsuppbörd (13 §).

Antal anställda

I enkäten anges antalet anställda i slutet av statistikperioden. Tim- och löneuppgifter anges emellertid för alla anställda som hade ett anställningsförhållande under perioden.

Månadsavlönad arbetstagare

Arbetstagare vars avlöningsgrund är månadslön oberoende av om anställningsförhållandet är på del- eller heltid. Anställningsförhållandets längd (viss tid vs. tillsvidare) har ingen betydelse.

Deltidsanställd arbetstagare

Arbetstagare vars anställning i företaget definierats som deltidsanställning.

Avlönade timmar

De avlönade timmarna ska innehålla både utförda avlönade arbetstimmar och timmar under avlönad ledighet (s.k. icke arbetad tid). Minskningar i den avlönade arbetstiden på grund av permitteringar ska beaktas när de avlönade arbetstimmarna anges.

Andelen socialförsäkringsavgifter av lönesumman

Den andel socialförsäkringsavgifter (%), dvs. tariff, av lönesumman som arbetsgivaren betalar under det aktuella kvartalet. I tariffen beaktas inte den andel som arbetstagaren betalar. Tariffen ska täcka företagets lagstadgade och frivilliga socialförsäkringsavgifter.

Utförda arbetstimmar

Med utförd arbetstid avses den arbetstid då de anställda har utfört sina arbetsuppgifter. Till utförd arbetstid räknas också den tid som använts för personalutbildning. Antalet utförda arbetstimmar (inkl. personalutbildning) för timavlönade kan fastställas direkt på basis av lönebokföringen. Till antalet utförda arbetstimmar ska dock läggas den tid som gått åt till personalutbildning. Antalet utförda arbetstimmar för månadsavlönade kan fastställas genom att man från den teoretiska arbetstiden drar av frånvaro med och utan lön och lägger till övertid.

Statistikperiod

Statistikperioden är vanligtvis 1.1–31.3 för första kvartalet, 1.4–30.6 för andra kvartalet, 1.7–30.9 för tredje kvartalet och 1.10–31.12 för fjärde kvartalet. Om uppgifter för hela kvartalet inte finns att tillgå, kan uppgifterna anges också för en kortare tidsperiod. Statistikperioden kan också börja under det föregående kvartalet.

Timavlönad arbetstagare

Arbetstagare vars avlöningsgrund är timlön. Anställningsförhållandets längd (viss tid vs. tillsvidare) har ingen betydelse.