XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tiedonkeruun kuvaus

Tietotekniikan käyttö yrityksissä tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää tieto- ja viestintätekniikan käyttöä yrityksissä sekä yritysten sähköistä kauppaa.

Tutkimus on EU-harmonisoitu ja se toteutetaan yhtenäisellä tietosisällöllä ja samoilla menetelmillä kaikissa EU-maissa. Tietotekniikkatoimintojen tilastointi perustuu Euroopan unionin asetuksiin, jotka osaltaan edellyttävät kyseisten tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004 ja N:o 1006/2009) sekä vuosittain annettavaan komission asetukseen.

Tutkimus toteutetaan vuosittain ja tietojen kerääminen aloitetaan helmikuussa. Kyselyyn vastataan internetissä sähköisellä lomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimuksen kohteena ovat yritykset, jotka harjoittavat toimintaa teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja louhinnassa, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa ja vesi- ja jätehuollossa, rakentamisessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä palvelualoilla.

Tiedot kerätään kaikilta vähintään sata henkilöä työllistäviltä yrityksiltä, 10 - 99 henkilöä työllistävistä yrityksistä poimitaan otos. Kaikkiaan kyselyssä mukana on noin 4 000 - 4 500 yritystä.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tietojen antaminen Tietotekniikan käyttö yrityksissä tutkimukseen perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimustarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä kauppaa kuvaavien tilastojen laadintaan.

Euroopan tilastovirasto Eurostat koordinoi tilastoinnista saatuja tietoja, joita käytetään julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä niin Suomessa kuin kansainvälisissä vertailuissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva