XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tiedonkeruun kuvaus

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -kyselyllä tuotetaan tietoa yritysten tietotekniikan käytöstä ja sähköisestä kaupasta.

Tilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 808/2004 ja N:o 1006/2009 sekä vuosittain annettavaan komission asetukseen.

Tiedonkeruu aloitetaan helmikuussa. Tiedonkeruu toteutetaan vuosittain sähköisellä kyselyllä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään valituilta toimialoilta kaikilta vähintään 100 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä, 10–99 henkilön yrityksistä poimitaan otos.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin ja tutkimustarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä kauppaa kuvaavien tilastojen laadintaan. Tilastoja käyttävät yritykset, toimialajärjestöt, valtion viranomaiset, tutkimuslaitokset ja tutkijat.

Tilastotiedot toimitetaan Euroopan tilastovirasto Eurostatiin ja niitä käytetään myös kansainvälisissä vertailuissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva