XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Tiedonantoyksikkö

Teollisuustuotannon volyymi-indeksissä tiedonantoyksikkönä on yritys tai yrityksen toimipaikka, jonka pääasiallinen toimiala on teollisuus (B Kaivostoiminta ja louhinta tai C Teollisuus tai D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolta, jäähdytystoiminta tai E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito). Täten myös ei-teollisten yritysten toimipaikat, jotka harjoittavat teollista toimintaa, kuuluvat tiedusteluun.

Toimipaikka tarkoittaa taloudellista yksikköä, jossa saman omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samanlaisten tavaroiden tai palvelusten tuotantoa tavallisimmin yhdellä sijaintipaikalla. Toimipaikka voi sellaisenaan muodostaa yrityksen (yksitoimipaikkainen yritys) tai olla selkeästi rajattava osa yritystä (monitoimipaikkainen yritys).

Volyymi-indeksi kuvaa kiinteähintaista arvonlisäystä. Volyymi-indeksin tavoitteena on huomioida myös mahdollinen tuotteiden laadun muuttuminen.

Tuotannon arvo on pääasiallinen tapa kuvata tuotannon volyymia. Volyymin kuvaamista varten arvotiedot on deflatoitava. Arvotietojen mittayksikkö on euro.

Tuottajahinta on yrityksen hyödykkeestään tai palvelustaan saama hinta. Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa Suomessa valmistettujen teollisuustavaroiden tuottajahintojen kehitystä. Indeksiin sisältyvät sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat.

Deflatoiminen eli kiinteähintaiseksi tekeminen tarkoittaa hintojen muutosten vaikutusten poistamista. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin laskennassa käytettävät arvotiedot deflatoidaan käyttäen teollisuuden tuottajahintaindeksiä.

Tuotannon määrä on toinen tuotannon volyymin kuvaamiseen käytettävä muuttuja. Määrät ilmoitetaan hyödykkeittäin. Hyödykkeestä riippuen mittayksikkönä on esimerkiksi kilogramma, litra tai kappale.

Käytetyt luokitukset

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin luokituksina käytetään Euroopan Unionin hyödykeluokitusta, toimialaluokitusta ja käyttötarkoitusluokitusta sovellettuna Suomen tarpeisiin.

Toimialoittain julkaistavat aikasarjat on muodostettu nykyisen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisesti. Luokitus perustuu EU:n standardiin, NACE Rev. 2:een. Lisäksi kansallisia tarpeita varten toimialaluokkia on voitu yhdistää erilaisiksi aggregaattitasoiksi, jotka kuvaavat tiettyjen toimialojen kokonaisuutta (esim. elintarviketeollisuus, metalliteollisuus). Tilastoa julkaistaan myös luokiteltuna niin sanottuihin käyttötarkoitusryhmiin, joita ovat raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, investointitavarat, kestokulutustavarat sekä muut kulutustavarat. Jako perustuu EU:n käyttötarkoitusluokitukseen (586/2001).

Toimipaikoilta kysyttävät hyödykkeet pohjautuvat EU:n hyödykeluokitukseen (Prodcom).