XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.

Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av orderingången. Med statistiken får man därtill uppgifter om utvecklingen av den kommande produktionen och omsättningen.

Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan identifieras på basis av dem.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Från vem samlas uppgifterna in?

Statistiken över industrins orderingång baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalet omfattar årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter och deras täckning av omsättningen är ungefär 70–75 procent. Urvalet justeras årligen och de mest betydelsefulla nya företagen införs i urvalet.

Till företagen i urvalet sänds varje månad en enkät, där man främst frågar efter värdet på den orderingång som är avsedd att produceras på arbetsställen i Finland. Alternativt kan företaget uppge både orderstocken i slutet av månaden, de beställningar som annullerats under månaden och leveranserna under månaden.

Med hjälp av dessa uppgifter räknar Statistikcentralen orderingången under månaden. För att förbättra branschrenheten har flerbranschföretag indelats i branschenheter. I datainsamlingen utnyttjas uppgifterna i Statistikcentralens storföretagsenkät samt de primäruppgifter om företagen som erhålls ur företags- och arbetsställeregistret, såsom t.ex. uppgift om näringsgren.

Sekretess

Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås någon annanstans ifrån. Vid publiceringen av uppgifter beaktas uppgifternas sekretess och säkerställs att det inte går att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller utveckling.

När kan man svara på enkäten?

Insamlingen inleds alltid den första vardagen i månaden. Förfallodagen är i genomsnitt den 18:e i månaden, lite tidigare under sommartid.