XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om producentprisindex för industrin

Beskrivning av datainsamlingen

Producentprisindexen mäter prisutvecklingen på varor ur företagens synvinkel. Producentprisindexen omfattar fem separata index som avviker från varandra när det gäller använt prisbegrepp, marknadstäckning och/eller täckning av näringsgrenar. Dessa är följande: producentprisindex för industrin, exportprisindex, importprisindex, basprisindex för hemmamarknadsvaror och partiprisindex.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt lagen har Statistikcentralen rätt att få de uppgifter om produkterna och deras priser som behövs för statistikföringen.

Från vem samlas uppgifterna in

Prisuppgifterna för producentprisindexen samlas månatligen in huvudsakligen av de företag i urvalet som hade produktion, export eller import under år 2005.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna i statistiken anges på en sådan nivå att det inte går att urskilja uppgifter om enskilda företag.

Till vad används uppgifterna?

De uppgifter som företagen lämnat används endast för framställning av statistik.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen