XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Kiljunen Merja

Telephone: +358 29 551 1000
User IDs and passwords
Laitinen Pauliina

Telephone: +358 29 551 1000
General inquiries
Winberg Mervi
Koivisto Tuomas

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
rakenne.kysely@tilastokeskus.fi
Service telephone
+358 29 551 1000