XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät för industrins varustatistik

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten för industrins varustatistik insamlas värde- och mängduppgifter in efter varubenämning gällande företagens industriproduktion och industriella tjänster. Enkäten gäller företagets produktion i Finland. Uppgifterna om produktionen ges av den faktiska tillverkaren. Uppgifterna efterfrågas huvudsakligen av företag eller arbetsställen. Uppgifter om ämnen och varor som använts inom industriproduktionen år 2019 (råämnen, halvfabrikat, tillsatsämnen och varor) insamlas av en del av företagen i samband med enkäten för industrins varu-statistik och från en del av företagen med en separat enkät under augusti-september.

Varustatistiken grundar sig på PRODCOM-förordningen (Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning (EEG) Nr 3924/91), där undersökningen beträffande industriproduktionen inom gemenskapen definieras samt på EU-kommissionens förordning nr 912/2004.

Kalenderåret används som statistikföringsperiod. Uppgifterna sändas in på en elektronisk blankett.

De uppgifter som samlas in publiceras i statistiken över industriproduktionen i Statistikcentralens PX-Web-/StatFin-tabelldatabassystem.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla företag med industriell verksamhet och med minst 10-20 anställda och i vissa fall också mindre företag (gruvdrift och utvinning av mineral = huvudgrupp B, tillverkning = huvudgrupp C).

Företag med 10-19 anställda får befrielse från enkäten nästa år efter att de besvarat enkäten.

Skyldigheten att lämna uppgifter baserar sig på statistiklagen (280/2004, lagändring 361/2013).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna används enbart för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

EU:s och Finlands industristatistik: Produktionsuppgifterna används vid EU:s statistikbyrå Eurostat och i vissa andra internationella organisationer (bl.a. OECD, FN). Uppgifterna används för uppföljning och analysering av industrins utveckling inom den offentliga förvaltningen, i organisationer, forskningsinstitut och inom näringslivet såväl i Finland som utomlands, framför allt i EU-länder. Ytterligare används uppgifterna i varustatistiken som viktstruktur i kortsiktiga konjunkturindikatorer (volymindex för industriproduktionen, producentprisindex för industrin).

Bruksuppgifter om råvaror samlas in för tabellerna över input-output och utbud-användning i BNP-beräkningen i nationalräkenskaperna.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen