XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät för industrins varustatistik

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten för industrins varustatistik insamlas värde- och mängduppgifter in efter varubenämning gällande företagens industriproduktion och industriella tjänster. Enkäten gäller företagets produktion i Finland. Uppgifterna om produktionen ges av den faktiska tillverkaren. Uppgifterna efterfrågas huvudsakligen av företag eller arbetsställen.

Varustatistiken grundar sig på PRODCOM-förordningen (Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning (EEG) Nr 3924/91), där undersökningen beträffande industriproduktionen inom gemenskapen definieras samt på EU-kommissionens förordning nr 912/2004.

Kalenderåret används som statistikföringsperiod. Uppgifterna sändas in på en elektronisk blankett.

De uppgifter som samlas in publiceras i statistiken över industriproduktionen i Statistikcentralens PX-Web-/StatFin-tabelldatabassystem.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla företag med industriell verksamhet och med minst 10-20 anställda och i vissa fall också mindre företag (gruvdrift och utvinning av mineral = huvudgrupp B, tillverkning = huvudgrupp C).

Företag med 10-19 anställda får befrielse från enkäten nästa år efter att de besvarat enkäten.

Skyldigheten att lämna uppgifter baserar sig på statistiklagen (280/2004, lagändring 361/2013).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna används enbart för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

EU:s och Finlands industristatistik: Produktionsuppgifterna används vid EU:s statistikbyrå Eurostat och i vissa andra internationella organisationer (bl.a. OECD, FN). Uppgifterna används för uppföljning och analysering av industrins utveckling inom den offentliga förvaltningen, i organisationer, forskningsinstitut och inom näringslivet såväl i Finland som utomlands, framför allt i EU-länder. Ytterligare används uppgifterna i varustatistiken som viktstruktur i kortsiktiga konjunkturindikatorer (volymindex för industriproduktionen, producentprisindex för industrin).

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Uppgifterna om industriproduktionen för år 2018 frågas företagsvis (FO-nummer) medan de tidigare har frågats av arbetsställena eller kombinationerna av arbetsställen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen