XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on kyselytutkimus, jonka avulla kuvataan kotitalouksien tietoteknisiä laitteita ja internetyhteyksiä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksella selvitetään väestön tapaa käyttää tietokoneita ja muita laitteita sekä internetin käyttötarkoituksia ja käytön useutta.

Tutkimus on pakollinen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja lisäksi se tehdään eräissä muissa Euroopan maissa. EU-komissio myös rahoittaa osittain tutkimusta. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluina vuosittain. Suomessa väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2003 ja sitä ennen muutaman vuoden välein.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimukseen valitaan vuosittain 4 850 henkilön satunnaisotos. Tutkimusalueena on koko maa, ja tutkimuksen vastaajat edustavat Suomen 16–89-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Peruste

EU-asetus 808/2004

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käyttävät Suomessa ministeriöt ja hallinto lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissaan sekä tietotekniikka- ja internetalan yritykset ja toimialajärjestöt toimintaympäristönsä seuraamisessa. Myös tutkimuslaitokset, yliopistot ja joukkoviestimet kuuluvat tietojen käyttäjiin.

Kansainvälisesti vertailukelpoiset Suomea koskevat tiedot toimitetaan EU:n tilastovirasto Eurostatiin. Useat Euroopan unionin toimielimet kuten komission pääosastot käyttävät Eurostatin tietoja politiikkaohjelmien suunnittelussa ja seurannassa. Muista kansainvälisistä organisaatioista tietoja hyödyntää muun muassa OECD.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tiedonkeruun nimi oli vuoteen 2013 Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva