XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yrityspalvelut

Tiedonkeruun kuvaus

Yrityspalvelut-kyselyssä kerätään tietoja yrityspalveluiden tuotannosta. Yrityksiltä kysytään yrityksen liikevaihtoa palvelutuoteluokittain CPA-tuoteluokituksen mukaan, liikevaihdon jakautumista yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaiden välillä sekä liikevaihdon jakautumista asiakkaiden sijaintimaan mukaan, jaottelulla kotimaiset, ulkomaiset EU-alueella ja ulkomaiset EU-alueen ulkopuolella.

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yritystoiminnan rakennetilastoista (295/2008, liite 8).
Kysely on lakisääteinen (tilastolaki 280/2004 14§).

Tiedot kysytään yrityksiltä vuosittain huhti-toukokuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilaston tiedot kerätään tietotekniikkapalveluista, mainospalveluista, työvoiman välityspalveluista, lakiasiainpalveluista, laskentatoimen, tilintarkastuksen ja kirjanpidon palveluista, liikkeenjohdon konsultointipalveluista, arkkitehti- ja teknisistä palveluista, teknisestä testauksesta ja analysoinnista sekä markkinatutkimuspalveluista.

Tiedot kerätään toimialasta riippuen joko vähintään 5 tai 20 henkeä työllistäviltä yrityksiltä, koska useilla palvelutoimialoilla 20 työntekijän alaraja kattaa riittämättömän osuuden alan liikevaihdosta. Mukana tiedonkeruussa ovat toimialoittain suurimmat yritykset ja yritysmäärän salliessa otos pienemmistä yrityksistä. Tiedonkeruun kohteena on vuosittain noin 1300 yritystä.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja hyödynnetään yrityspalvelut-tilaston tuotannon lisäksi palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa ja kansantalouden tilinpidossa. Tilaston tiedot toimitetaan myös EU:n tilastovirasto Eurostatille.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Lakiasiainpalveluiden, laskentatoimen, tilintarkastuksen ja kirjanpidon palveluiden, liikkeenjohdon konsultointipalveluiden, arkkitehti- ja teknisten palveluiden, teknisen testauksen ja analysoinnin sekä markkinatutkimuspalveluiden tiedot kerättiin aiemmin joka toinen vuosi. Vuoden 2012 tiedoista alkaen myös näiden toimialojen tiedot on kysytty vuosittain.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva