XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opettajatiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriölle maksullisena toimeksiantona tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista 1.3. tilanteen mukaan. Tietoja kerätään mm. opettajien työsuhteen luonteesta, tehtävätyypistä, opettajankelpoisuudesta, täydennyskoulutuksesta sekä perusopetuksen osalta myös opetusryhmien koosta.

Opettajien tiedot kerätään sektoreittain kolmella erilaisella verkkolomakkeella suoraan oppilaitoksista.

Vuonna 2013 opettajatiedonkeruu toteutetaan 1.3. - 17.5. välisenä aikana. Oppilaitoksia informoidaan lähetekirjeellä tietojen tallennuksesta sekä tallennusajankohdasta. Tallennus toteutetaan porrastetusti. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

EU:n neuvosto on vuonna 2008 hyväksynyt koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan tilastoasetuksen. Asetus koskee Tilastokeskuksen vuosittain täyttämää Unescon, OECD:n ja Eurostatin yhteiskyselyä (UOE), jossa kerätään tietoja Suomesta, mm. oppilaitoksista, opettajista, opiskelijoista ja tutkinnoista.

Keneltä tietoja kerätään?

Opettajien tiedot kerätään sektoreittain kolmella erilaisella verkkolomakkeella suoraan oppilaitoksista.

Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat, toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat sekä vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat ajankohdalta 1.3. Virkavapaalla olevat opettajat jäävät tiedonkeruun ulkopuolelle.

Opettajatiedonkeruuseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mahdollisimman moni kouluista mukaan tiedonkeruuseen.

Tietojen käsittely

Tiedonsaantioikeus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään henkilöpohjaiset tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia.

Mihin tietoja käytetään?

Saatujen tietojen avulla Opetushallituksessa laaditaan kevään tilannetta kuvaava Opettajat Suomessa -julkaisu. Vuoden 2010 opettajatietoihin perustuva raportti julkaistiin tammikuussa 2011 http://www.oph.fi/download/131646_OPH_Opettajat_Suomessa_2010_2.pdf .

Tietoja käytetään mm. valtakunnallisessa opettajien koulutustarpeen suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä kansainvälisten tietotarpeiden tyydyttämisessä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen