XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opettajatiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriölle tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista 1.3.2016 tilanteen mukaan. Tietoja kerätään mm. opettajien työsuhteen luonteesta, tehtävätyypistä, opettajankelpoisuudesta, täydennyskoulutuksesta sekä perusopetuksen osalta myös opetusryhmien koosta.

Vuonna 2016 opettajatiedonkeruu toteutetaan kaksivaiheisesti verkkolomakkeilla:

1. Helmikuussa kerätään oppilaitoksilta oppilaitoksen perustiedot sekä yhteyshenkilön, rehtorin ja opettajien yhteystiedot.

2. Maaliskuussa opettajat vastaavat itse heitä koskevaan opettajatiedonkeruun osioon. Kysely toimitetaan suoraan helmikuun tiedonkeruun kautta saatuihin opettajien sähköpostiosoitteisiin.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat, toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat sekä vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat ajankohdalta 1.3.2016.

Virkavapaalla olevat opettajat, lyhytaikaiset sijaiset, sekä resurssiopettajat, jotka eivät opeta omaa luokkaa, jäävät tiedonkeruun ulkopuolelle.

Tietojen käsittely

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka lakisääteisenä tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja selvityksiä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:iin ja/tai EY-asetuksen artiklaan. Tilastolain 21 §:n mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta.

Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassapidettäviä. Poikkeuksena salassapidosta ovat tilastolain 12 §:ssä määritellyt tiedot (yritysrekisteri sekä kuntien ja valtion viranomaisten
toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat tiedot). Tilastokeskus toteuttaa opettajatiedonkeruun opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja tiedot toimitetaan opetushallinnolle vain tilastomuodossa.

Tiedonantovelvollisuus on vapaaehtoinen, mutta opetushallinto pitää erittäin tärkeänä, että opettajatiedot saadaan kaikilta oppilaitoksilta, jotta voidaan tehdä luotettavia päätelmiä opettajakunnan rakenteesta, sen kehityksestä ja koulutustarpeesta. Kerättävien tietojen lisäksi tietoja saadaan Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista (esim. tutkintorekisteri).

Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen ja tutkimukseen. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja ainoastaan tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten niin, että tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tilastolaki kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön esim.
tutkinnassa, oikeudenkäynnissä tai muussa tiedon kohdetta koskevassa asian käsittelyssä. Yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ko. tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt. Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään mm. valtakunnallisessa opettajien koulutustarpeen suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä kansainvälisten tietotarpeiden tyydyttämisessä.

Saatujen tietojen avulla Opetushallituksessa laaditaan kevään tilannetta kuvaava Opettajat Suomessa -julkaisu. Vuoden 2013 opettajatietoihin perustuva raportti julkaistiin tammikuussa 2014 http://www.oph.fi/download/156282_opettajat_suomessa_2013.pdf.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen