XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opettajatiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus kerää opetus- ja kulttuuriministeriölle tietoja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön opettajista 1.3. tilanteen mukaan. Tietoja kerätään mm. opettajien työsuhteen luonteesta, tehtävätyypistä, opettajankelpoisuudesta, täydennyskoulutuksesta sekä perusopetuksen osalta myös opetusryhmien koosta.

Vuonna 2016 opettajatiedonkeruu toteutetaan 1.3. - 15.4. välisenä aikana.

EU:n neuvosto on vuonna 2008 hyväksynyt koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan tilastoasetuksen. Asetus koskee Tilastokeskuksen vuosittain täyttämää Unescon, OECD:n ja Eurostatin yhteiskyselyä (UOE), jossa kerätään tietoja Suomesta, mm. oppilaitoksista, opettajista, opiskelijoista ja tutkinnoista.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat, toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat sekä vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat ajankohdalta 1.3. Virkavapaalla olevat opettajat jäävät tiedonkeruun ulkopuolelle.

Tiedonkeruu tapahtuu kaksiportaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa oppilaitoksilta kerätään oppilaitoksen opettajien yhteystiedot. Tämän jälkeen tiedonkeruulomake lähetetään suoraan opettajille, ja opettajat vastaavat tiedonkeruuseen itse.

Tietojen luotettavuuden takaamiseksi on tärkeää, että kaikki oppilaitokset ja opettajat osallistuvat tiedonkeruuseen.

Tietojen käsittely

Tiedonsaantioikeus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään henkilöpohjaiset tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään mm. valtakunnallisessa opettajien koulutustarpeen suunnittelussa ja mitoittamisessa sekä kansainvälisten tietotarpeiden tyydyttämisessä.

Saatujen tietojen avulla Opetushallituksessa laaditaan kevään tilannetta kuvaava Opettajat Suomessa -julkaisu. Vuoden 2013 opettajatietoihin perustuva raportti julkaistiin tammikuussa 2013 http://www.oph.fi/download/156282_opettajat_suomessa_2013.pdf .

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen