XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är samtliga läroanstalter där studerandena har avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen.

Uppgifterna lämnas via internet som en filöverföring. Tillämpningen är öppen 10.1—10.2. Tillämpningen kan användas endast av uppgiftslämnare som fått användarnamn av Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Avsikten med insamlingen är att framställa statistik över den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen, som ingår i en mer omfattande examensstatistik över yrkesutbildningen. Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande. De individbaserade datainsamlingarna gör det möjligt att slå samman materialet med annat material vid Statistikcentralen för att utreda t.ex. ansökan och inträde till utbildningar, elevflöden, flerdubbla utbildningar, studerandenas förvärvsarbete och etablering i arbetslivet.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen