XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller studerande i utbildning som förbereder för fristående examen (grundexamina och yrkes- och specialyrkesexamina) och/eller som avlagt fristående examen.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är alla läroanstalter och företag inom utbildningsområdet, där studeranden har deltagit i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen.

Uppgifterna lämnas via internet som en filöverföring. Tillämpningen är öppen 10.1—10.2. Tillämpningen kan användas endast av uppgiftslämnare som fått användarnamn av Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Syftet med insamlingen är att framställa statistik över personer som deltagit i utbildning som förbereder för fristående examen och som avlagt fristående examen. Uppgifterna ingår i en mer omfattande studerande- och examensstatistik över yrkesutbildningen.

Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande. Individbaserade datainsamlingar gör det möjligt att slå samman materialet också med annat material vid Statistikcentralen för att utreda t.ex. ansökan och inträde till utbildningar, elevflöden, flerdubbla utbildningar, studerandenas förvärvsarbete och etablering i arbetslivet.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen