XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kreditbestånd

Beskrivning av datainsamlingen

I datainsamlingen frågas efter de krediter som beviljats kredittagare i Finland och utomlands efter kredittagarens sektor. Uppgifter samlas in om kreditbeståndet och om hur ny utlåning fördelas efter kreditgivar- och kredittagarsektor samt finansobjekt.
Uppgifterna i statistiken över kreditbeståndet samlas in kvartalsvis. Uppgifterna sänds till Statistikcentralen via ett krypterat e-postsystem.

Från vem samlas uppgifterna in

Den kvartalsvisa enkäten om kreditbeståndet riktar sig till omkring 20–30 av de största kreditgivarna inom sektorn övriga finansiella företag (S125–127).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen 280/2004 förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används som en del av sammanställandet av nationalräkenskaperna och betalningsbalansen.

Ändring

Fr.o.m. Q1/2013 har uppgiftslämnarbördan minskats i samband med förnyandet av datainsamlingen.
Statistikcentralen får uppgifterna om kreditbeståndet för finansinstitut från Finlands Bank.

Fr.o.m. Q1/2014 används version 2012 av sektorindelningen i kreditbeståndet. På grund av detta har det varit nödvändigt att utvidga uppgiftslämnargruppen.

Fr.o.m. Q1/2016 har uppgiftslämnarbördan minskats. Kreditgivarsektorn består av 20–30 företag som ur utlåningssynpunkt är de mest betydande aktörerna inom sektorn övriga finansiella företag. Uppgifter om masskuldebrev, penningmarknadsinstrument, tabellen efter näringsgren och användningsändamål samt snabblåneföretag samlas inte längre in.

Enkätens sista referensperiod är fjärde kvartalet 2016. Motsvarande uppgifter samlas in fr.o.m. 1.1.2017 i den nya Kvartalsenkäten om finansiella fordringar och skulder.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis