XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Luottokanta

Tiedonkeruun kuvaus

Vuodesta 2017 alkaen tiedonkeruu yhdistetään maksutaseen uudistettavaan OFI-tiedonkeruuseen (Other Financial Institutions), eli luottokantatiedonkeruu sellaisenaan lakkautetaan.

Tiedonkeruussa tiedustellaan kotimaahan ja ulkomaille myönnettyjä luottoja luotonsaajan sektorin mukaan eriteltyinä. Tietoja kerätään luottokannasta ja uusien nostettujen antolainojen jakaantumisesta luotonantaja- ja luotonsaajasektoreittain sekä rahoitusvaateittain.
Luottokantatilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain. Tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen salattua postijärjestelmää käyttäen.

Keneltä tietoja kerätään?

Neljännesvuosittaisen luottokantatiedustelun kohteena ovat noin 20 - 30 suurinta luotonantajaa muut rahoituslaitos – sektorilta (S125-127).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään osana kansantalouden tilinpidon sekä maksutaseen laadinnassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Q1/2013 Lähtien luottokannan tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä tiedonantorasitusta on vähennetty.
Tilastokeskus saa rahalaitosten luottokantatiedot Suomen Pankilta.

Q1/2014 lähtien luottokannassa käytetään sektoriluokituksena versiota 2012. Tästä johtuen tiedonantajajoukkoa on jouduttu laajentamaan.

Q1/2016 Lähtien luottokannan tiedonantorasitusta on vähennetty. Luotonantajasektorina 20-30 yritystä, jotka ovat antolainauksen kannalta merkittävimpiä toimijoita muut rahoituslaitos-sektorilla. Joukkovelkakirjojen, rahamarkkinapapereiden, toimiala- ja käyttötarkoitustaulun sekä pienlainayritysten (VIP) tietoja ei enää kerätä.

Vuodesta 2017 alkaen tiedonkeruu yhdistetään maksutaseen uudistettavaan OFI-tiedonkeruuseen (Other Financial Institutions), eli luottokantatiedonkeruu sellaisenaan lakkautetaan. Maksutaseen OFI-kyselyn kohdejoukkona ovat 20 - 30 suurinta luotonantajaa muut rahoituslaitokset -sektorilta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen