XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätösarviotilasto

Tiedonkeruun kuvaus

(Tämä tiedonkeruu on lakkautettu.) Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotiedustelussa kootaan kunnilta ja kuntayhtymiltä arviot siitä, millaisiksi eräät keskeiset tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen erät tulevat päättyneen vuoden tilinpäätöksessä muodostumaan.

Tilinpäätösarviotiedot kerätään talousarviovuoden tammikuun aikana www-tiedonkeruulomakkeella Itella Oyj:n tiedonkeruupalvelun kautta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tilinpäätösarviotiedot kerätään Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Tilinpäätösarviotiedot tiedot kerätään yhteistiedonkeruuna Suomen Kuntaliiton kanssa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Tilinpäätösarvioista ei julkaista kunta- tai kuntayhtymäkohtaisia tietoja. Suomen Kuntaliiton lisäksi valtiovarainministeriö saa kuitenkin käyttöönsä tarkastetun yksikkökohtaisen aineiston.

Tilaston yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ko. tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt. Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja tarvitaan muun muassa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa laadittavien kunnallistalouden kehitystä koskevien arvioiden pohjaksi niitä neuvotteluja varten, joita käydään Suomen Kuntaliiton ja valtiovallan kesken valtion budjetin kehyksistä. Tiedot ovat välttämättömiä myös kansantalouden tilinpitoa ja Euroopan Unionille tehtäviä kuntien taloutta koskevia laskelmia laadittaessa.

Muutos

Tilastovuodesta 2012 alkaen talousarviotiedonkeruu päättyy.Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva