XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om stenkolsanvändning och -lager

Beskrivning av datainsamlingen

Uppgifterna om stenkolsanvändning och -lager insamlas kvartalsvis per e-post på en Excel-blankett. Dessutom insamlas i juli uppgifter om stenkolsförbrukningen under de två första statistikkvartalen.

Statistikföringen grundar sig på EU:s förordning om energistatistik (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1099/2008 om energistatistik).

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla betydande stenkolsanvändare.
Uppgiftsskyldigheten grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för utarbetande av statistik över stenkolsförbrukning. Dessutom utnyttjas uppgifterna för beräkning av den totala förbrukningen av energi, uppföljning av förbrukningen av och marknaderna för stenkol samt för internationell rapportering (EU, IEA).

Lageruppgifterna utnyttjas för Försörjningsberedskapscentralens behov.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis