XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltsnivå

Beskrivning av datainsamlingen

Med denna datainsamling samlar Statistikcentralen in uppgifter om antalet elever och studerande på anordnar- och läroanstaltsnivå via utbildnings-/undervisningsanordnarna.

Med blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning samlas in:
- kontaktinformation av alla utbildnings-/undervisningsanordnarna
- faktiska närvaromånader i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen under perioderna 1.8–31.12.2018 och 1.1–31.7.2019
- slutförda kurser i grundläggande utbildning för dem som passerat läropliktsåldern för perioderna 1.8–31.12.2018 och 1.1–31.7.2019
- uppgifter om antalet elever i förskoleutbildning inom dagvården 20.9
- uppgifter om morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
- uppgifter om anordnandet av undervisning för läropliktiga som placerats i kommunen och
- uppgifter om anordnandet av förskoleundervisning och grundläggande utbildning i kommunen.

Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter om:
- antalet elever per läroanstalt för föregående läsår och pågående hösttermin
- specialundervisning i grundskolorna och
- ämnesval i grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Från vem samlas uppgifterna in

Alla utbildnings-/undervisningsanordnare fyller i kontaktinformationen på blankettien Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning. Kommunerna i Fastlandsfinland samt de registrerade sammanslutningar, samkommuner, stiftelser och statliga läroanstalter som erhållit tillstånd att ordna förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen och/eller grundläggande utbildning för elever som passerat läropliktsåldern fyller i blankettens övriga uppgifter i tillämpliga delar.

Blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå gäller enskilda läroanstalter och uppgiftslämnare är grundskolorna (inkl. specialskolor på grundskolenivå, skolor på grundskole- och gymnasienivå, även skolor utomlands), gymnasier, yrkesläroanstalter (inkl. specialyrkesläroanstalter och yrkesutbildningscenter för vuxna samt läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet), musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet.

Datainsamlingen på läroanstaltsnivå genomförs i två skeden. Läroanstalterna lagrar först uppgifterna och anordnaren av utbildning/undervisning kontrollerar sedan att uppgifterna är korrekta. Anordnaren kan skriva ut ett sammandrag på anordnarnivå till sig själv på basis av blanketterna på läroanstaltsnivå. För att få ett sammandrag meddelar anordnaren av utbild-ning/undervisning sina läroanstalter när de senast ska lagra sina uppgifter på blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå.

Uppgifterna samlas in med webblanketter. Enkäten på anordnarnivå är öppen 10.9–30.9 och enkäten på läroanstaltsnivå 10.9–10.10. Programmet kan bara användas av uppgiftslämnare som fått en användaridentifikation av Statistikcentralen.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004).

En del av datainsamlingens uppgifter insamlas i enlighet med statistiklagen (280/2004) och ytterligare även på basis av 58 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet samt av utbildningsstyrelsen. De uppgifter som insamlas och grundar sig på statistiklagen och på lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är specificerade på datainsamlingens hemsida.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna från datainsamlingen används för fastställande av statsandelar och beräkning av kostnader gällande förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning, förberedande undervisning som ordnas före den grundläggande utbildningen och grundläggande utbildning för elever som passerat läropliktsåldern, för sammanställande av utbildningsstatistik samt för uppdatering av Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister.

Utgående från uppgifterna i datainsamlingen Elever produceras statistik över för- och grundskoleundervisning samt statistik över specialundervisning och ämnesval för grundskolornas del.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen