XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om lediga arbetsplatser

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om lediga arbetsplatser är en urvalsbaserad undersökning, i vilken man frågar efter uppgifter om lediga arbetsplatser efter arbetsställe.

Datainsamlingen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 453/2008).

Varje arbetsställe intervjuas högst två år i följd, alltid under samma kvartal. Enkäten besvaras antingen med webblankett eller som en telefonintervju.

Som tillägg till datainsamlingen genomförs arbets- och näringsministeriets enkät om arbetskraftstjänster.

Från vem samlas uppgifterna in

Datainsamlingen omfattar alla arbetsställen inom den privata och den offentliga sektorn som har så många avlönade anställda att de motsvarar minst ett årsverke. Enkäten är riktad till den person som ansvarar för rekryteringen på arbetsstället.

Datainsamlingen omfattar 2 500 olika arbetsställen varje kvartal.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Enskilda arbetsställens svar kan inte urskiljas i resultaten som publiceras.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna från datainsamlingen används för framställning av statistik över lediga arbetsplatser samt, då det gäller arbets- och näringsministeriets enkät, för att utveckla arbetskraftsförvaltningens verksamhet och kartlägga rekryteringsproblem.

Resultaten återspeglar efterfrågan på arbetskraft och förändringar i efterfrågan ur arbetsgivarens synvinkel. De mest centrala informationsanvändarna är arbets- och näringsministeriet, övriga politiska beslutsfattare samt instanser som följer upp den regionala utvecklingen, media och EU:s statistikbyrå Eurostat.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

År 2013 har statistikens urval ändrats på ett sådant sätt att strata bättre motsvarar informationsbehovet och arbetsställena delas inte längre på basis av antalet anställda in i sådana som ständigt är med i undersökningen och sådana som varierar.

Enkäten har genomförts som en telefonintervju åren 2002–2005. Sedan år 2006 har det varit möjligt att besvara enkäten också med webblankett.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis