XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autokaupan määrävuosiselvitys

Tiedonkeruun kuvaus

Autokaupan toimialalta on EU:n yritystoimintaa koskevan rakennetilastoasetuksen (58/97) mukaan tuotettava joka viides vuosi selvitys liikevaihdon jakaumasta tuotteittain. Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu myös Tilastolakiin (280/2004). Tiedot joudutaan keräämään suoraan yrityksiltä, koska sopivia hallinnollisia tai muita aineistoja ei ole olemassa.
Tiedustelussa selvitetään minkälaisten tuotteiden myynnistä liikevaihto muodostuu ja mikä on kunkin tuotteen osuus liikevaihdosta. Kysely tehdään EU-maissa. Käytettävä tuoteluokitus on Euroopan Unionin tuoteluokitus (CPA2002).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu kohdistuu autokaupan alalla toimiviin yrityksiin. Yritysten perustiedot saadaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Otos muodostetaan toimialansa suurimpien yritysten lisäksi satunnaisotannalla poimituista yrityksistä. Otoskoko kokonaisuudessaan on noin 200.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Yritysten antamat tiedot ovat luottamuksellisia ja Tilastokeskus on tilastolain mukaan velvollinen pitämään salassa yksittäisen yrityksen tiedot. Tietoja käytetään ainoastaan tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin ja tiedot julkaistaan siten, etteivät yksittäisen yrityksen tiedot paljastu. Tietoja yksittäisestä yrityksestä ei anneta ulkopuolisille, ei myöskään toiselle viranomaiselle.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja selvityksiä. Yritysten antamia tietoja käytetään ainoastaan tilastointitarkoitukseen. Tiedonkeruun tulokset raportoidaan (58/97) rakennetilastoasetuksen mukaisesti Eurostatille ja julkaistaan Tilastokeskuksen internetpalvelussa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen