Asuntoyhteisöjen korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Asuntoyhteisöjen asuinrakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään vuo-sittain. Korjausrakentamisen tiedot kerätään asuntoyhteisöjen taloustilaston tiedonkeruun yhteydessä. Jos asuntoyhteisö ei kuulu taloustilaston otokseen, tiedot kerätään erillisellä verkkolomakkeella. Suurimmista vuokrataloyhtiöistä tiedot kerätään erikseen.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohdejoukkoon kuuluvat kaikki asunto-osakeyhtiöt ja suurim-mat vuokrataloyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöiden otoskehikko muodostetaan kiinteistörekisterin pohjalta. Muodostettuun kehikkoon liitetään rakennus- ja huoneistorekisteristä huoneistojen yhteispinta-ala. Otosyksikkönä pidetään yritystunnuksen mukaista asunto-osakeyhtiötä.
Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan ja asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen ja tuloslaskelmatietojen tuottamiseen. Tilaston tietoja käyttävät muun muassa VTT, Suomen Kiinteistöliitto, media, rakennusalan järjestöt ja taloyhtiöt.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2010 tiedot on kerätty pelkästään verkkolomakkeella.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva