Palvelualojen toimialakatsaus III/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vakaassa kasvussa
  3. Palvelualojen työllisyys kääntyi laskuun
  4. Lähdeluettelo

Palvelualat vakaassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä palvelualoista nopeimmin. Koko palvelualaa nopeammin kasvoivat myös hallinto- ja tukipalvelut sekä taiteet, viihde ja virkistystoiminta. Informaation ja viestinnän liikevaihto kehittyi palvelualoista hitaimmin.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla III/2011 ja III/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä. Alkuvuonna toimialan liikevaihdon kasvu oli 10 prosentin luokkaa, kun taas kolmannen vuosineljänneksen osalta kasvu jäin vajaaseen 7 prosenttiin. Kasvun hidastumisen taustalla on varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehityksen tasaantuminen. Maa- ja rautatieliikenteen sekä vesiliikenteen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä lähes samaa tahtia kuin alkuvuonnakin.

Tarkasteltaessa kuljetuksessa ja varastoinnissa toimivien yritysten liikevaihdon kehitystä tarkemmin, nähdään että hieman yli 60 prosentilla yrityksistä liikevaihto oli kasvussa. Lähes 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia viime vuodesta. Kasvua toimialalle ovat luoneet kokoluokittain tarkasteltuna kaikki yritykset. Eniten toimialan kasvua ovat kuitenkin ylläpitäneet suuremmat (vähintään 50 henkeä työllistävät) sekä pienet (alle 10 henkeä työllistävät) yritykset.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousu jatkui edelleen kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan hinnat nousivat vajaat 5 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden. Voimakkaimmin hinnat kohosivat vesiliikenteessä ja maaliikenteessä. Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousua hillitsi varastoinnin sekä postin yleispalveluliiketoiminnan hintojen maltillinen kehitys. Kuorma-autoliikenteen kustannukset kohosivat lokakuussa reilut 6 prosenttia vuoden takaisesta. Kustannusten nousuun vaikutti etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, liikevaihdon kasvu pysyi tasaisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden takaisesta ajankohdasta liikevaihto kohosi noin 5 prosenttia. Voimakkaimmin, runsaat 11 prosenttia, kohosi ohjelmistopalveluiden liikevaihto. Myös elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto sekä tietopalvelutoiminta olivat hyvässä kasvussa. Kustannustoiminnan sekä televiestinnän toimialoilla liikevaihto oli hienoisessa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä.

Informaation ja viestinnän toimialalla reilulla puolella yrityksistä liikevaihto oli kasvussa tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Parhaiten alalla liikevaihtoaan kasvattivat pienet (alle 10 henkeä työllistävät) ja suuret (vähintään 50 henkeä työllistävät) yritykset. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui alkuvuoden tapaan. Lasku oli selvästi viimevuotista vähäisempää. Hintojen laskun taustalla on jo pitkään jatkunut televiestinnän tuottajahintojen tippuminen. Tuottajahintojen laskua on toisaalta hillinnyt kustannustoiminnan hintojen kääntyminen viime vuodesta kasvuun sekä ohjelmistopalveluiden että tietopalvelutoiminnan kallistuminen kuluvan vuoden aikana.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta alan liikevaihto lisääntyi lähes 14 prosenttia. Erityisen kovaa liikevaihdon kasvu oli arkkitehti- ja insinööripalveluita harjoittavilla yrityksillä. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palveluiden sekä erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto oli voimakkaassa kasvussa. Vähäisintä liikevaihdon kasvu oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä hieman yli puolella liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Reilulla 40 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto kasvoi vuodessa yli 15 prosenttia. Valtaosa kolmannen vuosineljänneksen kasvusta tuli pieniltä ja keskisuurilta, alle 50 henkeä työllistäviltä, yrityksiltä. Toimialan tuottajahinnat olivat kolmannella vuosineljänneksellä lievässä nousussa. Nopeimmin kuluvan vuoden aikana ovat kohonneet lakiasiain ja laskentatoimen hinnat, kun taas verkkaisinta nousu on ollut arkkitehti- ja insinööripalveluissa.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon kehitys on ollut vahvaa aina viime vuoden lopulta lähtien. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä alan liikevaihto oli vajaan 13 prosentin kasvussa. Nopeimmin hallinto- ja tukipalveluiden toimialoista on kasvanut työllistämistoiminta. Myös muilla alatoimialoilla liikevaihto kehittyi suotuisasti. Matkatoimistojen liikevaihdon kasvu näyttää tasoittuneen loppuvuotta kohden. Hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla 56 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Yli 40 prosentilla yrityksistä liikevaihdon kasvu ylitti 15 prosentin vuotuisen kasvun. Eniten toimialan kasvua tukivat suuret yritykset, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten kasvuvaikutus toimialan kehitykseen oli positiivinen. Hallinto- ja tukipalveluiden tuottajahintojen nousu jatkui syksyllä. Nousua vahvisti etenkin vuokraus- ja leasingtoiminnan kallistuminen.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Palvelualojen työllisyys kääntyi laskuun

Palkkasumman kasvu palvelualojen yrityksissä jatkui vakaana vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Vuoden takaiseen nähden palkkasumma lisääntyi hieman yli 6 prosenttia. Palkkasumma on pysytellyt 6 prosentin kasvuvauhdissa koko kuluneen vuoden. Voimakkaimmin palvelualoista on kehittynyt hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jossa palkkasumma nousi lähes 12 prosenttia tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Heikoimmin palkkasumma on kehittynyt muun palvelutoiminnan yrityksissä. Tällä toimialalla on mm. järjestötoimintaa, tietokoneiden korjausta ja -huoltoa sekä pesula- ja kampaamopalveluita.

Palvelualojen ansiokehityksestä ja palkkasummasta poiketen on alan työllisyystilanne alkanut kesän jälkeen heikkenemään. Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä ja kääntyi kolmannen neljänneksen aikana hienoiseen laskuun. Erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyyskehitys rasittaa palvelualaa, mutta myös muilla aloilla on kesän jälkeen ollut havaittavissa työllisyystilanteen heikkeneminen. Myönteistä työllisyyskehitys on ollut vielä mm. ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kiinteistö- ja rahoitusalan yrityksissä.

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman kasvu jatkui vakaana edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta palkkasumma kasvoi vajaat 5 prosenttia. Nopeinta kasvu oli varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan yrityksissä, kun taas kehnoimmin kehittyi vesiliikenteessä maksettu palkkasumma. Kuljetuksen ja varastoinnin työllisyystilanne jatkui edelleen heikkona. Työllisten määrä alalla oli noin 6 prosentin laskussa vuoden kolmannella neljänneksellä. Sitä vastoin alan ansiotaso pysyi vakaassa kasvussa syksyn aikana.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kasvoi runsaat 4 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Voimakkaimmin kasvoivat elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen palkkasumma. Myös ohjelmistoalan yritysten maksama palkkasumma oli vahvassa kasvussa. Heikointa kehitys oli televiestinnässä, jossa palkkasumma supistui runsaat 2 prosenttia vuoden takaisesta. Informaation ja viestinnän alalla yrityksissä työllisten määrä supistui kolmannella vuosineljänneksellä vajaan prosentin, kun taas alan ansioiden kehitys pysyi tasaisena.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma jatkoi vakaassa, runsaan 7 prosentin, kasvussa heinä-syyskuussa. Kasvu on ollut tasaista kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Jyrkimmin kohosivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Rauhallisinta kehitys oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla. Sekä palkansaajien ansiokehitys että työllisyystilanne kehittyi myönteisesti alan yrityksissä.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumma kasvoi edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä vahvasti. Vuoden takaisesta alan yritysten maksamat bruttopalkat kohosivat liki 12 prosenttia. Työllistämistoiminnan kehitys oli alatoimialoista voimakkainta, kun taas heikoimmin kasvoi matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien maksama palkkasumma. Hallinto- ja tukipalveluiden työllisyystilanne heikkeni edelleen syksyn aikana, palkansaajien ansioiden pysyessä vakaina.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 neljättä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.3.2012.

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän keskusliitto: PK-toimintaympäristökysely, marraskuu 2011
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus


Päivitetty 22.12.2011

Jaa