Palvelualojen toimialakatsaus I/2010

Koko dokumentti sivutettuna


Kirjoittaja: Katja Äijö (09)1734 2659
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannetilanne on kohentunut sekä tilastojen että luottamusindikaattoreiden valossa. Kasvu on kuitenkin varsin maltillista ja alan työllisyys on pysynyt vuodentakaisella tasollaan. Kokonaistarkastelussa on hyvä kuitenkin huomioida, että tietyt palvelualat - kuten kuljetuksen ja varastoinnin alat - ovat hyvin suhdanneherkkiä. Toiset palvelualat - esimerkiksi taide, viihde ja virkistys - puolestaan selvisivät taantumasta vähemmin vaurioin.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto väheni 0,4 prosenttia tammi-maaliskuussa vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Näin ollen palveluiden liikevaihdon lasku hidastui selvästi: edellisellä tarkastelujaksolla loka-joulukuussa liikevaihto supistui vielä 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Ensimmäisen neljänneksen lopulla liikevaihto kääntyi jo nousuun ollen lähes 2 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2009. Kehitykseen on vaikuttanut eniten palvelualojen suurimman ryhmän, kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kääntyminen kasvuun. Maaliskuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lisääntyi runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2009 palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto laski yli 7 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lähes 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Palveluiden palkkasumma väheni vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia vuodentakaisesta, mutta maaliskuussa palkkasumma jo kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta. Palvelualoja enemmän laskivat kaupan, rahoitustoiminnan, rakentamisen ja teollisuuden palkat. Liikevaihdon tavoin myös palkkasumman lasku tasaantui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden loka-joulukuussa palvelualoilla maksetut palkat vähenivät 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkasumman kehitykseen ovat vaikuttaneet palvelualojen merkittävimpien toimialojen palkkasummien laskun hidastuminen: tarkastelujakson lopulla kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma oli vuodentakaisella tasollaan ja informaation ja viestinnän palkkasumma 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen oli toukokuussa selvästi parempi kuin vuosi sitten ja myös vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Toukokuussa ajankohtaa pidettiin hyvänä säästämiselle ja usko työttömyystilanteen kohenemiseen oli vahvempi kuin huhtikuussa. Kuluttajien kuva omasta taloudestaan pysyi toukokuussa ennallaan, mutta näkemykset Suomen taloudesta heikkenivät selvästi. Kulutusaikeet olivat toukokuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjauksiin ja viihde-elektroniikan hankintaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton toukokuun luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Myynnin kasvu on jatkunut kohtalaisena, mutta yleistä suhdannetilannetta kuvataan vielä jonkin verran tavanomaista heikommaksi. Suhdannebarometrin mukaan myönteistä on myynnin kasvun vauhdittuminen ja henkilöstövähennysten jääminen selvästi viime vuotta pienemmiksi. Palvelualoilla myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan lähikuukausina ja tasaisen kasvun odotetaan jatkuvan loppukesälläkin. Vaikka suhdannekuva on hieman parantunut, heikko kysyntä rajoittaa toimintaa lähes kolmasosassa palveluyrityksiä. PK-yrityksiin keskittyneen suhdannebarometrin mukaan keskisuurten palveluyritysten odotukset ovat valoisat. Myynti kasvoi vähän alkuvuonna mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta, henkilökunnan supistuminen kuitenkin päättyi tammi-maaliskuussa. PK-yritysten suhdanteiden ennustetaan kohenevan hiljalleen lähikuukausina.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät kohenivat koko EU:n tasolla kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suomessa luottamusindikaattorin luku oli edellisen kerran yhtä suuri vuoden 2007 syksyllä. Palvelualojen luottamus on Suomessa kasvanut enemmän kuin koko Euroalueen luottamus keskimäärin. Luottamus palveluiden kysynnän kehitykseen on huomattavasti parempi kuin luottamus työllisyyden kehitykseen palvelualoilla.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Palveluiden merkittävimpien toimialojen kehitys kääntyi suotuisaksi

Palvelualojen merkittävimmän toimialan, kuljetuksen ja varastoinninnäkymät kohenivat: tammi-maaliskuussa toimialan liikevaihto väheni enää vajaan prosentin vuodentakaisesta. Vielä edellisellä neljänneksellä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto supistui yli 13 prosenttia. Liikevaihto kääntyi tarkastelujakson lopulla nousuun ollen runsaat 2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2009 maaliskuussa. Heikointa kehitys oli vesiliikenteessä, jonka liikevaihto putosi yli 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto supistui vajaat 2 prosenttia, mutta maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto kasvoi vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta. Tarkastelujakson lopulla laskusuunnassa oli enää vesiliikenteen liikevaihto. Maa- ja rautatieliikenteen liikevaihto oli maaliskuussa jo runsaat 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto kasvoi maaliskuussa lähes 3 prosenttia vuodentakaisesta.

Vaikka kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli vielä alkuvuonna laskusuuntainen, niin puolet toimialan yrityksistä kasvoi liikevaihdoltaan. Alle 10 henkilön yritykset kasvattivat liikevaihtoaan hieman ja keskikokoisten yritysten liikevaihto pysyi lähes vuodentakaisella tasollaan. Eniten laski suurten, vähintään 50 henkeä työllistävien yritysten liikevaihto.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahinnat nousivat tammi-maaliskuussa lähes prosentin edellisvuodesta. Nousua edelliseen neljännekseen nähden oli lähes puoli prosenttia ja se johtui pääasiassa tieliikenteen tavarankuljetuksen hintojen noususta. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa lähes 5 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten nousuun vaikuttivat erityisesti polttoaineiden kallistuminen ja palkkakustannusten nousu. Kustannusten nousua hillitsivät välillisten palkkojen sekä korkojen aleneminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän liikevaihto väheni tarkastelujaksolla prosentin vuodentakaisesta. Maaliskuussa informaation ja viestinnän liikevaihto oli jo 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisellä, joulukuuhun päättyneellä neljänneksellä liikevaihto supistui yli 5 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Heikointa kehitys oli televiestinnässä, jonka liikevaihto väheni tarkastelujaksolla noin 5 prosenttia vuodentakaisesta. Suotuisimmin kehittyi radio- ja televisiotoiminta, jonka liikevaihtoon kertyi lisäystä tammi-maaliskuussa yli 2 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Informaation ja viestinnän tuottajahinnat laskivat tammi-maaliskuussa runsaan prosentin vuodentakaisesta, mihin vaikutti muun muassa televiestinnän hintojen lasku. Informaation ja viestinnän toimialoilla supistui eniten suurten, vähintään 50 henkilöä työllistävien toimijoiden liikevaihto. Pienten, alle 10 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto puolestaan kasvoi hieman.

Palvelualoilla parhaassa kasvussa olivat tarkastelujaksolla taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimijat, joiden liikevaihto kasvoi yli 7 prosenttia vuodentakaisesta. Suhdannekäänne ja heikko taloustilanne eivät aiemminkaan heikentäneet näkymiä tällä toimialalla yhtä voimakkaasti kuin muilla palvelutoimialoilla. Runsas puolet taiteen, viihteen ja virkistyksen yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Yli 15 prosentin kasvuun ylsi noin 40 prosenttia yrityksistä. Eniten suotuisaan kehitykseen vaikuttivat suuret, vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihdon alamäki loiveni tammi-maaliskuussa, kun alan liikevaihto supistui vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihtoa painoi alaspäin eniten arkkitehti- ja insinööripalveluiden; teknisen testauksen ja analysoinnin sekä tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen heikko kehitys. Tarkastelujaksolla muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi sen sijaan kasvattivat liikevaihtoaan vuodentakaisesta. Tarkastelujaksolla arkkitehti- ja insinööripalveluiden hinnat nousivat runsaan prosentin ja teknisen testauksen ja analysoinnin hinnat vajaat 4 prosenttia. Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut olivat tammi-maaliskuussa 2 prosenttia kalliimpia kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat eniten suuret, vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry: n mukaan vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän laskusuhdanteen vuosi viisitoista vuotta kestäneen yhtäjaksoisen kasvun jälkeen. Alan kokonaisliikevaihto supistui miltei 15 prosenttia edellisvuodesta. SKOL: n suhdannekatsauksen mukaan suunnittelu- ja konsulttialan markkinanäkymät ovat kuitenkin kääntyneet myönteisiksi ja laman pohja on pääosin sivuutettu. Yli kolmannes alan toimijoista uskoo kotimarkkinoiden elpymiseen loppuvuonna ja neljännes alasta uskoo vientimarkkinoiden kasvuun, loput arvioivat markkinoiden säilyvän nykyisellä tasollaan.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 01-03/2010 ja 01-03/2009, % (TOL 2008)

Sivun alkuun

Työllisyyden ja palkkojen kehitys palvelualoilla

Palvelualojen palkkasumma laski vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä puoli prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Heikoimmin palvelualoista kehittyi majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma. Suotuisinta kehitys oli puolestaan kiinteistöalan toiminnassa. Palvelualojen työllisyys oli tammi-maaliskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisyys parani eniten taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Myös informaation ja viestinnän sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla työllisten määrä kasvoi vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta. Majoituksen ja ravitsemuksen yrityksissä työllisten määrä sen sijaan supistui vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Palvelualojen palkansaajien ansiot kasvoivat tammi-maaliskuussa lähes 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritystenpalkkasumma supistui tarkastelujaksolla vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten, peräti 9 prosenttia, vähenivät vesiliikenteen palkat. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan palkkasumma laski noin 5 prosenttia. Maa- ja rautatieliikenteen yritysten palkkasumma sen sijaan kasvoi lähes 2 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta. Työllisten määrä kasvoi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla runsaan prosentin vuoden 2009 ensimmäisestä neljänneksestä. Samaan aikaan palkansaajien ansiotaso nousi kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla runsaat 4 prosenttia vuodentakaisesta.

Informaation ja viestinnän palkkasumma supistui vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä vajaan prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eniten, yli 3 prosenttia, kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen palkkasumma. Kustannustoiminnan palkkasumma sen sijaan supistui lähes 3 prosenttia vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Työllisten määrä kasvoi informaation ja viestinnän toimijoilla tarkastelujaksolla vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta ja palkansaajien ansiotaso nousi runsaat 3 prosenttia tammi-maaliskuussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla palkkasumma väheni tammi-maaliskuussa yli 2 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Toimialan työllisten määrä supistui samaan aikaan niin ikään runsaat 2 prosenttia. Majoitustoiminnan palkkasumma supistui yli 5 prosenttia ja ravitsemistoiminnan palkkasumma noin prosentin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloilla työskentelevien ansiotaso nousi vajaat 2 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kiinteistöalan palkkasumma on ollut hyvässä kasvussa viime vuoden syksystä lähtien. Palkkasumma on kiinteistöalalla kasvanut liikevaihtoa nopeammin, tarkastelujaksolla palkkasummaan kertyi kasvua yli 7 prosenttia ja liikevaihtoon runsaat 3 prosenttia vuoden 2009 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Talouselämän analyysin mukaan suuret kiinteistöyhtiöt kykenivät onnistuneiden rahoitusjärjestelyjen ansiosta tekemään hyvää tulosta taantumasta huolimatta. Suomen kiinteistönvälittäjien liiton asuntomarkkinakatsauksessa todetaan, että kiinteistöjen myyntiaikoja laskee ja hintoja nostaa vähäinen tarjonta ja asuntolainojen edullisuus. Markkinaennusteen mukaan liiton välittäjät uskovat asuntokaupan olevan palaamassa taantumaa edeltäneelle tasolle. Isännöintiliitto pitää alansa työllisyysnäkymiä valoisina ja hintojen nousua todennäköisenä. Näkymiin vaikuttaa erityisesti uusi asunto-osakeyhtiölaki, joka asettaa taloyhtiöille ja niiden hallituksille aiempaa tiukempia valvonta- ja suunnitteluvelvoitteita, joten vaadittavaa tietämystä hankitaan todennäköisimmin isännöintitoimistoilta ja muilta alan asiantuntijoilta.

Kuvio 3. Palvelualojenpalkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Katso myös: Teollisuuden toimialakatsauksen fokus

Seuraava vuoden 2010 toista neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 24.9.2010.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi ja Palkansaajien ansiotasoindeksi
EK, Suhdannebarometri, Luottamusindikaattori
SKOL RY
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus
Suomen kiinteistönvälittäjäliitto: asuntomarkkinakatsaus ja markkinaennuste
Isännöintiliitto
Talouselämä: Analyysi 7.4.2010


Päivitetty 24.6.2010

Jaa