Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

 1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
 2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
 3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
 4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
 5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
 6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
 7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
 8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
 9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
 10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa

Toimialauudistuksen myötä koko teollisuudessa on neljä pääluokkaa (B, C, D ja E) aiemman kolmen (C, D ja E) sijasta.

 • Pääluokka B Kaivostoiminta ja louhinta vastaa lähes täysin aiemman luokituksen pääluokkaa C Kaivostoiminta ja louhinta.
 • Pääluokka C Teollisuus vastaa lähinnä edellisen luokituksen pääluokkaa D Teollisuus.
 • Pääluokka D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta vastaa lähes täysin TOL 2002 -luokituksen pääluokkaa E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto.
 • Pääluokka E Vesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito on kokonaan uusi eikä sille löydy vastinetta TOL 2002 -luokituksesta.

Pääluokkien sisällä tarkemman tason rakenne muuttuu osin merkittävästi, kun taas joidenkin luokkien sisältö on paljolti yhtenäinen aikaisempien luokitusten kanssa. Esimerkiksi Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus oli vuoden 1988 toimialaluokituksen mukaan luokka 15, vuosien 1995 ja 2002 luokitusten mukaan luokka 21 ja uudessa luokituksessa (TOL 2008) se on Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (luokka 17). Luokituksen sisältö on tässä tapauksessa ollut vuosien saatossa pitkälti sama.

Vuosien myötä uusien toimintojen merkitys korostuu, mikä heijastuu myös luokituksissa. Tästä käyvät esimerkiksi ympäristöön liittyvät toiminnot, jotka olivat vielä edellisessä luokituksessa hajallaan pääluokissa Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (O), Teollisuus (D), Rakentaminen (F) ja Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E). Uudessa luokituksessa ne muodostavat oman pääluokan Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E). Tämä jakautuu 2-numerotasolla luokkiin: Veden otto, puhdistus ja jakelu (36), Viemäri- ja jätevesihuolto (37), Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys (38) ja Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (39).

Uudessa luokituksessa myös osa aikaisemmin teollisuuteen kuuluvia toimintoja on siirretty rakentamisen, kaupan tai palveluiden toimialalle. Esimerkiksi TOL 2002 -luokituksen Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (22) toimialalta kustannustoiminta siirtyy uudessa toimialaluokituksessa pääluokan Informaatio ja viestintä (J) alle toimialalle Kustannustoiminta (58).

Aikaisemmin (TOL 2002) koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus oli aina kyseisen koneen tai laitteen valmistustoiminnon alla; esimerkiksi paperiteollisuuden koneiden korjaus oli Massa- ja paperikoneiden valmistuksen alla (2955). Uudessa toimialaluokituksessa Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus muodostavat oman luokkansa (33). Tästä siirrosta oli EU:n sisällä erilaisia näkemyksiä. Esimerkiksi osa teollisuuden järjestöistä olisi halunnut pitää koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuksen kyseisten koneiden ja laitteiden valmistustoimintojen alla. Lisäksi eräisiin teollisuudenaloihin liittyvä korjaustoiminta on siirretty pois teollisuudesta pääluokan S Muu palvelutoiminta 2-numerotasolle 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus.

Suomessa julkaistaan pääsääntöisesti EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavat toimialat. Toimialoja ei kuitenkaan julkaista EU:ssa eikä Suomessa, jollei toimialalla ole perusyksikön anonymiteetin varmistamiseen vaadittavaa määrää yksiköitä (yrityksiä tai toimipaikkoja). Yksittäisen yrityksen tietoja ei missään tilastossa julkaista. On myös olemassa sellaisia toimialoja, kuten Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu (05), joilla ei ole Suomessa lainkaan toimintaa.

Kansalliset toimialayhdistelmät säilyvät; myös uusia yhdistelmiä julkaistaan

Suomessa on perinteisesti yhdistetty tiettyjä toimintoja, joilla on ollut tärkeä asema taloudessa. Yhdistelyiden perinteet ovat vuosikymmenten takaa, ja niistä on keskusteltu ja sovittu ko. liittojen kanssa. Tällaisia kansallisia yhdistelmätoimialoja ovat muun muassa Metalliteollisuus (uuden luokituksen toimialat 24-30), Puu- ja paperiteollisuus (16-17) ja Kemianteollisuus (19-22).

EU:n tilastovirastossa käytetään lyhyen aikavälin teollisuuden tilastojen julkistamisissa ns. teollisuuden koontiryhmiä eli MIGejä (engl. Main Industrial Grouping), joita ovat Energiatuotteet, Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet, Investointitavarat, Kestokulutustavarat ja Muut kulutustavarat. Ryhmät on koottu hyödykkeiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Näitä koontiryhmiä on tähän astikin julkaistu mm. teollisuustuotannon volyymi-indeksistä ja teollisuuden tuottajahintaindeksistä. Ensi vuonna nämä koontiryhmät julkaistaan myös teollisuuden liikevaihtokuvaajasta ja teollisuuden palkkasummakuvaajasta.

EU-asetusten vaatimukset ovat hieman erilaiset teollisuutta tilastoiville eri muuttujille. Sekä tästä että aineistojen sopivuudesta tai käytettävyydestä johtuen koko teollisuuden yhdistelmä on eri tilastomuuttujilla hieman erisisältöinen. Teollisuustuotannon volyymi-indeksistä ja teollisuuden palkkasummakuvaajasta julkaistaan "koko teollisuutena" pääluokat B, C, D ja E käsittävä yhdistelmä. Sen sijaan teollisuuden liikevaihtokuvaajassa kattavin teollisuuden kokonaisuus sisältää pääluokat B ja C ("Tehdasteollisuus ja kaivostoiminta"). Teollisuuden uudet tilaukset -tilastossa laajimmalla teollisuutta kuvaavalla yhdistelmällä, "tehdasteollisuudella", tarkoitetaan tilauspohjaista valmistusta harjoittavien toimialojen yhdistelmää (toimialat 13, 14, 17, 20, 21, 24-30). Siitä puuttuu eräitä muiden muuttujien "tehdasteollisuuden" määritelmään sisältyviä toimialoja. Eri muuttujien välisen vertailtavuuden parantamiseksi julkaistaan volyymi-indeksistä ja palkkasummakuvaajasta myös yhdistelmää BC ja kaikista em. muuttujista uusien tilausten "tehdasteollisuutta" vastaavaa yhdistelmää.

Lisätietoja TOL2008 -siirtymän vaikutuksista on tilastojen kotisivuilla:

Lisätietoa muiden päätoimialojen TOL-2008 -siirtymästä kaupan, rakentamisen ja palveluiden toimialakatsauksissa.

Seuraava, vuoden 2008 kolmatta neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2009.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008