Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Suomen teollisuustuotannon kasvu EU-maita ja USA:ta nopeampaa vuonna 2007
  3. Tuottajahintojen nousua hidasti sähkön ja joidenkin metallien halpeneminen
  4. Liikevaihtoon toivat kasvua sekä kotimarkkinat että myynti ulkomaille
  5. Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla
  6. Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella
  7. Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa

Teollisuustuotantoa on jo pidemmän aikaa liputettu Suomesta ulkomaille edullisemman työvoiman ja kasvavien markkinoiden vauhdittamana. Tuoreen tutkimusaineiston mukaan toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille näyttäisi olevan varsin yleinen ilmiö suomalaisyrityksissä.

Monikansallisissa yrityksissä tuotannon arvoketju kattaa tyypillisesti monia maita ja maanosia. Tuotantoprosessi pilkotaan osiin, jotka kilpailutetaan ja tuotetaan globaalisti siellä missä on tarjolla kilpailukykyisin vaihtoehto. Ilmiön seurauksena teollisuustuotantoa sekä tuotantoa tukevia palvelutoimintoja on yleisesti siirtynyt Suomesta ulkomaille.

Teollisuus edelläkävijänä

Teollisuus on kaikista toimialoista ahkerimmin ulkoistanut tai siirtänyt toimintojaan ulkomaille. Yrityksen pääasiallisen toiminnan eli ydinliiketoimintojen ulkoistamisessa ja siirtämisessä ulkomaille teollisuusyritykset jo toimintansa luonteestakin johtuen ovat selvästi palveluyrityksiä edellä. Korkean teknologian teollisuus erottuu aktiivisena ulkoistajana ja toimintojen siirtäjänä selvästi muusta teollisuudesta.

Myös tukitoimintojen - kuten tietotekniikka- ja logistiikkapalvelujen, markkinoinnin tai tutkimus- ja kehittämistoiminnan - siirroissa ulkomaille korkean teknologian teollisuus on huomattavasti edellä sekä muuta teollisuutta että kaikkien toimialojen keskiarvoa.

Kuvio 7. Toimintojaan ulkomaille ulkoistaneet tai siirtäneet yritykset 2001-2006, osuus vähintään 100 henkilön yrityksistä.

Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen oli selvästi yleisempää suurissa yli 100 henkilön yrityksissä kuin 50-99 henkilöä työllistävissä pienissä yrityksissä. Suurista teollisuusyrityksistä lähes 30 prosenttia mutta pienistä vain 14 prosenttia oli siirtänyt joko ydinliike- tai tukitoimintojaan. Poikkeuksena oli korkean teknologian teollisuus, jossa pienistäkin yrityksistä 27 prosenttia ilmoitti siirtäneensä toimintoja ulkomaille.

Tuotantoa siirretään konsernin sisällä

Toimintojen siirtäminen ulkomaille samaan konserniin kuuluvan yrityksen tehtäväksi on huomattavasti yleisempää kuin toimintojen ulkoistaminen konsernin ulkopuoliselle yritykselle. Lähes 80 prosenttia toimintojaan ulkoistaneista tai siirtäneistä yli sadan henkilön teollisuusyrityksistä siirsi toimintojaan ulkomailla sijaitsevalle konserniyritykselle. Nämä olivat joko vastikään perustettuja, hankittuja tai jo toimivia yrityksiä. Vain kolmannes teollisuusyrityksistä ilmoitti siirtäneensä toimintojaan konsernin ulkopuoliselle yritykselle.

Korkean teknologian teollisuusyrityksille on varsin tyypillistä, että siirrettyä tuotantoa varten perustetaan uusi yritys ulkomaille. Näin oli tehnyt tämän alan yrityksistä yli 20 prosenttia mutta muussa teollisuudessa vain joka kymmenes yritys.

Kuvio 8. Ydinliiketoimintojen siirtyminen ulkomaille konsernin sisällä ja ulkopuolelle teollisuusyrityksissä 2001-2006, osuus vähintään 100 henkilön yrityksistä.

Uudet EU-maat ja Kiina houkuttelevat

Useat teollisuusyritykset ovat siirtäneet 2000-luvulla Kiinaan joko osan tai koko valmistuksensa. Kiinaakin suositumpi kohde ovat olleet uudet EU-jäsenmaat, joiden työvoimakustannukset ovat olleet selvästi vanhoja EU-maita alhaisemmat. Noin puolet yrityksistä ilmoitti siirtäneensä ydinliiketoimintaansa eli valmistusta uusiin EU-maihin. Myös vanhat EU-maat ovat pitäneet pintansa, mutta esimerkiksi Venäjä, Intia tai muut Aasian maat eivät ole olleet yhtä suosittuja teollisuusyritysten kohdemaina.

Kuvio 9. Toimintojen ulkoistamisen ja siirtämisen kohdemaita 2001-2006 teollisuusyrityksissä, osuus ulkoistaneista tai siirtäneistä yli 100 henkilön yrityksistä.

 

Teollisuuden tukitoimintojen - kuten tietotekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta, markkinointi tai logistiikkapalvelut - siirtojen kohdemaat poikkeavat valmistuksen kohdemaista. Erityisen suosittua on ollut teollisuuden tukitoimintojen siirtyminen vanhoihin EU-maihin. Tämä selittynee sillä, että tukitoimintojen tuotantoa keskitetään usein konsernin sisällä kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Kiina houkuttelee voimakkaasti teollisuuden ydinliiketoimintoja mutta melko harvoin palveluluonteisia tukitoimintoja. Tukitoimintojen siirtojen kohdemaana Intian merkitys on yhtä suuri kuin Kiinan, vaikka teollisuustuotannon siirroissa Kiina on yli kolme kertaa yleisemmin valittu kohdemaa.

TAUSTABOXI:
Toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen ulkomaille -kysely on osa laajempaa useissa EU-maissa toteutettua osittain EU:n rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista aineistoa ilmiön yleisyydestä, kohdemaista, syistä, vaikutuksista ja esteistä. Kyselyn kohteena on vuosina 2001-2006 tapahtunut toimintojen ulkoistaminen tai siirtäminen ulkomaille.

Tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2007 aikana. Teollisuudesta tarkastellaan erikseen korkean teknologian teollisuutta (high-tech) (TOL 24,29-34, 35.2-35.5), johon kuuluvat mm. sähkötekninen teollisuus ja elektroniikkateollisuus, sekä muuta teollisuutta(TOL 15-23, 25-28, 35.1, 36, 37).

Tiedot on estimoitu vastaamaan koko yrityssektoria 50-99 hengen sekä yli 100 hengen kokoluokissa. Raportoidut tulokset koskevat Suomessa toimivia yrityksiä. Ulkoistamisesta kysyttiin erikseen yrityksen ydinliiketoiminnassa sekä tukitoiminnoissa, kuten tietotekniikkapalvelut, logistiikka, hallinto, markkinointi ja tutkimus ja kehittämistoiminta.

Ulkoistamisella ja toimintojen siirtämisellä ulkomaille tarkoitetaan yrityksessä tähän asti tehtyjen tai Suomessa ulkoistettujen ydinliiketoimintojen tai tukitoimintojen siirtämistä kokonaan tai osittain toiselle - joko samaan konserniin kuuluvalle tai ulkopuoliselle yritykselle - joka toimii ulkomailla.

Seuraava vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 27.6.2008.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008

Jaa