Pressmeddelande 3.12.2008

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, produktbeskrivningar, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter. Största delen av uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material av bl.a. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten samt arbets- och näringsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • Den tillväxt inom nybyggnad som pågått under en lång tid fortsatte år 2007 och året blev ett nytt toppår inom nybyggandet. Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med 9 procent. Byggstarterna och de färdigställda byggnaderna var 19 resp. 16 procent fler än året innan.
  • År 2007 började bostadsbyggandet minska. I fjol påbörjades byggnadsarbeten för 30 800 nya bostäder, vilket är omkring 3 200 färre bostäder än året innan. Bygglov beviljades för omkring 33 600 nya bostäder, dvs. 8 procent mindre än året innan.
  • Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,4 miljarder euro i fjol. Reparationskostnaderna steg med omkring 15 procent jämfört med år 2006.
  • År 2007 gjordes 77 884 bostadsköp, dvs. något under en procent färre än år 2006. Det totala värdet av köpen var 9,16 miljarder euro, dvs. omkring 0,5 miljarder större än året innan.
  • Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder var i fjol 1 974 euro. Kvadratmeterpriset steg med 6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriser 2 995 euro och i övriga Finland 1 441 euro.
  • Beståndet av bostadskrediter ökade i fjol med 11 procent, till 82 miljarder euro. Nya bostadslån lyftes för drygt 24 miljarder år 2007, detta är en ökning på mer än 10 procent från året innan.
  • Den totala omsättningen för hela näringsgrenen, dvs. husbyggandet och anläggningsarbeten ökade i fjol med 18 procent jämfört med år 2006.
  • Antalet sysselsatta inom byggbranschen ökade i fjol med 11 000 personer, dvs. med 7 procent från året innan. Byggbranschen sysselsatte 174 000 personer. Inom byggbranschen uppgick antalet arbetslösa till 12 000 och det relativa arbetslöshetstalet till 5,2, dvs. nästan två procentenheter mindre än året innan.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2008 (Byggande och boende 2008). Statistikcentralen
Pris 76 euro (fortlöpande prenumeration 69 euro).

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: http://tilastokeskus.fi/rakas