21.12.2004

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2004

- Työllisiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,1 prosenttia
- Työttömien määrä ennallaan
- Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 207 000 henkeä
- Työnvälityksessä 22 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli marraskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 362 000 henkeä eli 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä pysyi ennallaan. Työvoimaan kuulumattomia oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Palkansaajia oli 53 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrittäjien määrä sitä vastoin väheni 9 000:lla. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä teki 34 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa-aikaisten määrä kasvoi 18 000:lla. Edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna työllisyys lisääntyi teollisuudessa, kaupassa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikat vähenivät rakentamisessa ja liikenteessä. Työpaikat lisääntyivät kaikissa muissa paitsi Oulun läänissä, jossa niiden määrä pysyi lähes ennallaan.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli marraskuussa 67,1 prosenttia. Se oli 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 1,6 prosenttiyksiköllä 65,9 prosenttiin ja miesten 0,9 prosenttiyksiköllä 68,3 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 67,9 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 11/2003 - 11/2004, tuhatta henkeä

Marraskuu 2004 Marraskuu 2003 MUUTOS, %
11/03 - 11/04
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
Työlliset yhteensä 2 362 2 317 1,9
- palkansaajat 2 070 2 017 2,7
- yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 291 300 -3,0
Työllisyysaste, % 67,1 65,9 1,2 2
Työttömät 1 207 208 -0,3
Työttömyysaste, % 8,1 8,2 -0,1 2
Työvoima yhteensä 2 569 2 525 1,7
Työvoimaosuus, % 65,2 64,2 1,0 2
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 371 1 406 -2,5
- opiskelijat 392 412 -4,8
- kotitaloustyössä 86 93 -7,5
työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 98 103 -5,1
Työministeriön työnvälitystilasto:
Työttömät työnhakijat 276 278 -0,7
- yli vuoden työttömänä olleet 73 70 3,2
Tukitoimenpitein työllistetyt 36 36 -1,2
Työvoimakoulutuksessa 36 35 1,0
Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 23 23 0,8
Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 22 18 21,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 207 000. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 8,7 prosenttia.

Miesten työttömyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin ja naisten työttömyysaste 0,2 prosenttiyksikköä 8,0 prosenttiin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste laski 3,8 prosenttiyksikköä 16,0 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 20,0 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,5 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 13,8 prosenttia. Toimialoista korkein työttömyysaste oli rakentamisessa, 11,8 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2004 tammi-marraskuussa työllisiä oli keskimäärin 2 367 000 henkeä eli saman verran kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 232 000 eli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2003 tammi-marraskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli marraskuun 2004 lopussa kaikkiaan 276 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työttömyys kasvoi edellistä vuodesta neljän TE-keskuksen alueella ja laski edelleen yhdentoista TE-keskuksen alueella. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli sama kuin edellisen vuoden marraskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 29 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 22 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun ilmoittavat henkilöt voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524,
Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Sähköposti: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_PUBLIC/3-01122004-AP/EN/3-01122004-AP-EN.PDF


Tiedote PDF-muodossa.