Digitaliseringen förändrar produktions- och konsumtionsvanor inom kulturen

I och med att användningen av internet blir allmännare produceras och konsumeras allt mer kulturmaterial i digital form. I bokproduktionen har publiceringen och användningen av tryckta referensböcker minskat, eftersom man snabbt får aktuell information via internat. Också biblioteks- och museimaterial publiceras allt mer i det digitala nätet.

Antalet bibliotekslån har redan minskat under flera år. År 2010 förmedlades drygt 96 miljoner lån via allmänna bibliotek, medan lånen ännu år 2004 uppgick till nästan 110 miljoner. Under samma period har också antalet biblioteksbesök sjunkit från något under 67 miljoner till drygt 52 miljoner besök. Likaså har bibliotekens boksamlingar minskat.

Försäljningen av fysiska ljud- och bildinspelningar har redan minskat under en längre tid. Värdet av försäljningen av cd-skivor har halverats från toppsiffrorna i början av 2000-talet, medan försäljningen av digitala ljudinspelningar har mångdubblats på några år. År 2010 var andelen digitala ljudinspelningar redan nästan en fjärdedel av försäljningen av ljudinspelningar i euro och försäljningen ökade med nästan 90 procent från året innan. Också försäljningen och uthyrningen av dvd-skivor har minskat: från år 2007 till år 2010 sjönk försäljningsvärdet till nästan hälften och värdet av uthyrningen till under hälften.

I och med att digitala kameror och mobilkameror blivit vanligare har fotograferingshobbyn ökat i alla åldersgrupper med undantag av gruppen över 65 år. Enligt Statistikcentralens tidsanvändningsundersökning hade 27 procent av dem som besvarade enkäten år 2009 fotografering som hobby, medan motsvarande andel tio år tidigare var 18 procent.

Ett omfattande samlingsverk över kultursektorn

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens aktuella publikation Kulturstatistik 2011. Det är den åttonde samlingspublikationen över kultursektorn som Statistikcentralen publicerar. Den innehåller uppgifter om olika konstarter, kulturarvet, kulturevenemang, utbildning, arbetskraft, finansiering och företagsverksamhet. Dessutom finns det en översikt över Finlands etniska minoriteter, språk och religioner samt internationella jämförelseuppgifter från EU-länder och vissa andra länder.

Publikationen är på finska, men tabellerna finns också på engelska. Dessutom innehåller den ett sammandrag på svenska och engelska.

Källa: Kulturstatistik 2011. Statistikcentralen. Pris 55 euro. Publikationerna kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst 020 450 05 samt Editas Netmarket-nätbokhandel.

Förfrågningar: Jukka Ekholm 09 1734 3370, Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 31.1.2012

Dela